УТВРДЕНА ЕДИНСТВЕНА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНА КАРПОШ

УТВРДЕНИ ЕДИНСТВЕНИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НA СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ