Младите учат за климатските промени и за опасносτите од електронскиот отпад