ДУП-ови

Донесени ДУП-ови

2023

  Урбанистички план за 2023 Одлука на Совет Датум
1 Детален урбанистички план за блок ССЗ 01.10, Градска четврт ССЗ 01, Општина Карпош   09-2323/8  30.03.2023
        
         
 

 

     

 

 

2021 

 

  Урбанистички план за 2021 Одлука на Совет Датум
1 Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпош и Општина Бутел – Скопје, Плански период 2020-2025 Општина Карпош 09-2334/7 

Општина Бутел 

08-649/5

09.04.2021

 

27.04.2021

2 Детален урбанистички план за градска четврт ССЗ 02, Блок 06, Општина Карпош -Скопје   09-6334/4 16.09.2021
3

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 15 – КРИВИ ДОЛ, БЛОК 1, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ

   09-5017/6 15.07.2021
4

Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок З 06.09, Општина Карпош, Скопје

   09-5967/7 30.08.2021
5

Детален Урбанистички План за Блок 9 од Градска Четврт ССИ 03, Општина Карпош и Општина Чаир

   09-6334/5 16.09.2021

 

Донесени ДУП-ови

2020

  Урбанистички план за 2020 Одлука на Совет Датум
1 Детален урбанистички план за Градска четврт З04, Блок 04.02, Општина Карпош, Скопје  09-6997/8  12.11.2020
        
         
 

 

     

 

 

2018

 

  Урбанистички план за 2018 Одлука на Совет Датум
1 ДУП за Градска четврт ССИ 03, блок 4 – Општина Карпош  09-9269/9  28.11.2018
        
         
 

 

     

 

 2017

 

  Урбанистички план за 2017 Одлука на Совет Датум
1  ДУП за Градска четврт “3 09“(опфат помеѓу бул.Партизански одреди, ул.Франклин Рузвелт, бул.Митрополит Теодосије Гологанов и бул.8-ми Септември), Општина Карпош-Скопје   09-1484/8  03.03.2017
2 ДУП за блок СС3 01.10, Гратска четврт СС3 01,Општина Карпош-Скопје    09-1484/7  03.03.2017
         
 

 

     

 

2016

 

  Урбанистички план за 2016 Одлука на Совет Датум
1

Со одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија, укинат е ДУП-от за Градска четврт З 06

  09-89/3 05.01.2016
2

Со одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија, укинат е ДУП-от  за градска четврт “З 05″опфат помеѓу Бул. Илинден, Бул. 8-ми Септември, Бул. Партизански одреди и ул. Љубљанска, Блок 1, Блок 5 и Блок 8, Општина Карпош – Скопје

   09-89/2 05.01.2016

3

Со одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија, укинат е ДУП-от за Градска четврт СЗ 19

   09-6118/4 12.07.2016

4

Со одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија, укинат е ДУП-от за Градска четврт З 04

   09-6118/25 12.07.2016
     
5

Детален урбанистички план за село Бардовци, Измена и дополна на Блок 12, Општина Карпош-Скопје

 
   09-10567/3 27.12.2016

 

2015

 

  Урбанистички план за 2015 Одлука на Совет Датум
1

Со одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија, укинат е ДУП-от за Градска четврт З 08

  08-1483/5 20.02.2015
2 Урбанистички план вон населено место Ски центар Водно – Блок 3  08-1483/4 20.02.2015
3 ДУП за Градска четврт 3 03, опфат помеѓу бул.Партизански одреди, корито на река Вардар, бул. Македонија и ул.Московска, општина Карпош- Скопје 08-8826/6 03.12.2015
4 Детален урбанистички план за Блок 5- од Четврт ССИ 03 – Град Скопје(Северен дел на Касарна Илинден) општина Карпош и општина Чаир 08-1602/10 08-7750/4 15.10.2015(Чаир) 02.11.2015(Карпош)

2014

 

Урбанистички план за 2014

Одлука на Совет Дата Сл. Весник
1  УПС Бардовци, разработка на блокови 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 и 18

Бардовци блокови

          07-656/7     31.01.2014     бр.1/2014
2  ДУП Злокуќани дел од блок 5            07-656/8    31.01.2014      бр.1/2014
3  Општ акт за село Горно Нерези           07-7312/4    27.10.2014      бр.14/2014
4  ДУП за Градска четврт ЦС 15 – Криви Дол           07-9210/2     30.12.2014       бр.19/2014

 

 

2013

  ДУП- ови за 2013 Одлука на Совет Датa
1 ДУП (Изменување и дополнување) за дел од Тафталиџе 30 – Локалитет Алумина и дел од населба Козле, Кузман Јосифовски Питу, блокови 36 и 37
  07-4578/6   08.07.2013
2  ДУП за локалитет Карпош 4 У.М. М1       07- 5493/5           26.08.2013
3  ДУП (Изменување и дополнување) за дел од МЗ „Пецо Божиновски Кочо-Трнодол“, Блок 3 и 5       07-5493/6          26.08.2013
4  ДУП за градска четврт 3 05 помеѓу бул.Илинден, бул. 8 Септемри, бул.Партизански одреди и ул.Љубљанска        07-7546/4          06.11.2013

 

 2012

       
                               ДУП-ови за 2012           Одлука на совет   Дата
 ДУП локалитет Влае 1 дел Б (дел)       07-2849/1   27.04.2012
2  ДУП за локалитет Карпош 4 – дел А      07-4636/2  13.07.2012
3  ДУП локалитет Момин Поток      07/5749/15  31.08.2012
4  ДУП населба Козле, МЗ Пецо Божиновски Кочо, дел А, блок 1    07-6111/24  11.09.2012
5  ДУП дел од локалитет Козле, МЗ Кузман Јосифовски Питу, дел од блок 34 и 35   07-9452/20  07.12.2012
6  ДУП дел од УЗ Влае 1, дел Б (локалитет 2)    07-9452/19  07.12.2012
7  ДУП Градски парк – блок 1     07-9452/18  07.12.2012
8 УПБНМ Ски центар Водно, блок 1, блок 2 и блок 3     07-9452/22  07.12.2012
8 ДУП за дел од населба Тафталиџе 1, Тафталиџе 1 север-југ     07-3743/1  08.06.2012

 

2011

  Урбанистички план за  2011 Одлука на Совет Датум
       
1  ДУП за Козле МЗ КЈП- дел Б   07-7375/5  29.09.2011
 2  ДУП за Централен Градски Парк блок 3  07-7896/5  26.10.2011
 3  Козле МЗ КЈП -урбан модул 31,34,35  07-7896/4  26.10.2011
 4  Касарна Илинден  07-8261/7  09.11.2011

 

 

2009 година

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП за населба Козле, МЗ Пецо Божиновски-Кочо дел А 07-4649/16 од 23.12.2009
Урбанистички План вон населено место, Горно Нерези – Локалитет “Македонско село“ 07-637/1 од 26.02.2009
ДУП за Централен градски парк, Блок 2 07-2730/10 од 31.08.2009
ДУП за Локалитет Карпош IV – Стара телевизија 07-2730/11 од 31.08.2009

 

2008 година

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП за потегот помеѓу Жданец и Нерези, Блок “А“ 07-1263/1 од 23.04.2008
ДУП за потегот помеѓу Жданец и Нерези, Блок “Б“ 07-1726/1 од 05.06.2008
ДУП за Локалитет дел од М.З. “Кузман Јосифовски – Питу“ над Болницата за белодробни заболувања, населба Козле 07-2318/6 од 27.08.2008

ДУП за локалитет Зајчев рид

07-3414/1 од 27.11.2008

 

2007 година

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП за дел од населба Злокуќани, опфат “А“

07-1250/1 од 21.05.2007

ДУП за населба “Жданец“, дел од М.З.“Пецо Божиновски – Кочо“, Урбан модул 14

07-283/1 од 09.02.2007

ДУП за дел од Злокуќани, Блок 3

07-1782/2 од 19.07.2007

 

2006 година

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП за дел од Локалитет “Злокуќани“, Сервисни дејности – Урбан модул 1

07-914/4 од 22.02.2006

ДУП за Локалитет Злокуќани

07-3174/2 од 13.06.2006

 

 

 

2005 година

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП Момин поток

07-249 од 17.03.2005

 

2004 година

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП за населба “Жданец“, дел од М.З. “Пецо Божиновски – Кочо“

07-1090/2 од 14.05.2004

ДУП за дел од М.З. 33, локалитет Карпош IV, западен дел

07-1763/1 од 02.09.2004

ДУП за дел од М.З. “Кузман Јосифовски – Питу“, Урбан модул 40

07-2472/2 од 09.11.2004

ДУП за дел од М.З. Злокуќани, Урбан блок “Лепенец“

07-2916/5 од 30.12.2004

 

Дуп 2003

Име на ДУП

Одлука број и датум

Измена и дополна на дел од ДУП за населба Карпош IV

07-86/1 од 31.01.2003

 

Дуп 2002 

 

 

Име на ДУП

Одлука број и датум

ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1 дел А

07-895/1 од 10.07.2002

ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1 дел Б

07-1080/1 од 19.07.2002

ДУП (измена и дополнување) за дел од М.З. Пецо Божиновски, населба “Козле“

07-1557/1 од 22.11.2002

 

Дуп  2001

Име на ДУП

Одлука број и датум

Изменување и дополнување на ДУП за Карпош IV – 33, југозападен дел  07-120/1 од 02.09.2001
ДУП за населба Маврово и Водовод  07-720/2 од 05.07.2001
ДУП (измена и дополна) за населба Козле, М.З. “Кузман Јосифовски – Питу“ – дел 25  07-120/2 од 28.02.2001
ДУП (измена и дополна) за населба Козле, М.З. “Пецо Божиновски“ – дел  07-120/2 од 28.02.2001
ДУП за Локалитет “Трнодол“, М.З. “Пеце Божиновски“ – дел  07-1281/7 од 22.11.2001