Родова еднаквост

 

Виолета Михајловска 

Координатор за еднакви можност на жените и мажите при Општина Карпош
e-mail: violeta.mihajlovska@karpos.gov.mk             

2024

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ МЕЃУ ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

 

Родово поделени податоци 2023          

 

 

 

 

 Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година 

Локален акционен план (ЛАП) за вработување  на Ромки за 2021 година

 Јавен Оглас  – За финансиска поддршка за реализација на проекти од областа на еднакви можности на жените и мажите за 2021 година

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 

Резултати од истражувањето на перцепциите на жените за родова еднаквост во Општина Карпош (Reactor 2010)

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

За Претседател на комисијата е избранa Ивана Стоименовска

За членови на комисијата се избрани: 

  • Благица Цветановска,
  • Адријана Јакимовска Панчевска
  • Александар Илиески
  • Добрила Андоновска,
  • Татјана Стојановска,
  • Виолета Куновска,
  • Дејан Лазаревски,
  • Наталија Спировска

Родово поделени податоци (2022)

Интерсекторска група за родова еднаквост при Општина Карпош

Процедура за работење во одделение за односи за јавност 

Родово поделени податоци (2021)

Родова рамноправност – локална самоуправа (2019)

Родова застапеност по пол, образование, етникум во Општина Карпош (2018) 

Родова застапеност по пол, образование, етникум во Општина Карпош (2019) 

 

Обуки:

ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РОДОВО-РАЗДЕЛЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО (Јуни 2022) 

 

Публикации: 

Прирачник за комуникација на координатори/ки за еднакви можности на жените и мажите во единицте на локалната самоуправа 

 

 

 

родово буџетирање
КАРПОШ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ НА UN WOMEN 

Карпош донираше за жртвите од семејно насилство 

Не си сама: Карпош со поддршка до жените – жртви на семејно насилство 

„НЕ“ за насилството врз жените 

 

 

јавен повик самохрани родители
  Јавен Повик за мапирање на самохрани родители