Буџет

2023 година

Буџет 2023 

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx) 

2022 година 

2021 година

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx)

Ребаланс приходи (.xlsx)

Ребаланс расходи (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.csv)

Буџет Општина Карпош 2020 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2020 (.csv)

Буџет Приходи 2021(.xlsx)

Буџет Приходи 2021 (.csv)

Буџет Расходи 2021 (.xlsx)

Буџет Расходи 2021 (.csv)

Буџет Приходи 2020 (.xlsx)

Буџет Приходи 2020 (.csv) 

Буџет Расходи 2020 (.xlsx)

Буџет Расходи 2020 (.csv)

 

 

 

 

Буџетски Календар 

2022

2021

2020

2019

2018

 

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНАТА 

Завршна сметка за 2021

Завршна сметка за 2020

Завршна сметка за 2019 

Завршна сметка за 2018 

Завршна сметка за 2017 

 

Буџетски Циркулар 

2022

2021

2020

2019

2018

 

Програми за работа на секторите и одделенијата во Општина Карпош

2022 (Службен гласник 23/2021)

2021 (Службен гласник 24/2020)

2020 (Службен гласник 24/2019)

2019 (Службен гласник 13/2018) 

2018 ( Службен гласник 18/2017) 

 

 

Процедура за работење во одделение за односи за јавност