Буџет

Буџет 2024 

Буџет приходи 2024 (.xlsx) 

Буџет расходи 2024 (.xlsx) 

 

 

Буџет 2023 

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx)  

Годишен извештај за извршување на буџетот на Општина Карпош за 2023 и годишна сметка 

 

2021 година

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx)

Ребаланс приходи (.xlsx)

Ребаланс расходи (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.csv)

Граѓански буџет 2021

 

Буџет Општина Карпош 2020 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2020 (.csv)

Буџет Приходи 2021(.xlsx)

Буџет Приходи 2021 (.csv)

Буџет Расходи 2021 (.xlsx)

Буџет Расходи 2021 (.csv)

Буџет Приходи 2020 (.xlsx)

Буџет Приходи 2020 (.csv) 

Буџет Расходи 2020 (.xlsx)

Буџет Расходи 2020 (.csv)

 

 

 

 

Буџетски Календар 

2024

2022

2021

2020

2019

2018

 

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНАТА 

Завршна сметка за 2023

Годишен извештај за извршување на буџетот на Општина Карпош за 2023 и годишна сметка 

Завршна сметка за 2022

Завршна сметка за 2021

Завршна сметка за 2020

Завршна сметка за 2019 

Завршна сметка за 2018 

Завршна сметка за 2017 

 

Буџетски Циркулар 

2022

2021

2020

2019

2018

 

Програми за работа на секторите и одделенијата во Општина Карпош

2022 (Службен гласник 23/2021)

2021 (Службен гласник 24/2020)

2020 (Службен гласник 24/2019)

2019 (Службен гласник 13/2018) 

2018 ( Службен гласник 18/2017) 

 

 

Процедура за работење во одделение за односи за јавност