Општина Карпош отвори жиро сметка за прибирање парични средства за настраданите во земјотресите во Турција и Сирија. Сите граѓани на Карпош, од Градот или државата кои сакаат да донираат парични средства може да ги уплатат на следнава сметка:
 

• Цел на дознака: уплата за солидарна помош за Турција и Сирија
• Назив и седиште на примач: Донаторска сметка за Турција и Сирија
• Банка на примач: Народна банка на Република Северна Македонија
• Трансакциска сметка: 100000000063095
• Сметка на Буџетски корисник-единка корисник: 7790141157 789 44
• Приходна шифра и програма: 725939 00