Документи

СТРАТЕШКИ ПЛАН  ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КАРПОШ  ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2026 ГОДИНА

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ 2024-2026

Регистар на ризици во Општина Карпош 2024-2026

 

Локална стратегија за млади 2023-2027 

Туристички локалитети во Карпош – Tourism localities in Municipality of Karpos 

 

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ И БУЏЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

Службени гласници од 2024 година

Службен Гласник бр.1/2024 

Службен Гласник бр.2/2024 

————————————

Службен гласник бр.16/2023

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА 2022,2023,2024

На овој линк –> ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 

 

 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Годишен извештај за водени управни постапки во Општина Карпош – Сектор инспекторат 

Годишен извештај за работа на  сектор инспекторат во Општина Карпош  јануари – декември 2022 година

Годишен план за работа на секторот за инспекциски надзор за 2022 година 

Годишен план за работа на секторот за инспекциски надзор за 2023 година 

Годишен план за работа на секторот за инспекциски надзор за 2024 година 

ПОЛУГОДИШЕН  ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОДЕНИ УПРАВНИ ПОСТАПКИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ – СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ГОД. ДО 30.06.2022 ГОД.

Извештај овластен инспектор за домување (.xlsx) 

Извештај градежен инспектор (.xlsx) 

Извештај инспектор за животна средина (.xlsx) 

Извештај мандантни казни на комунални редари (.xlsx) 

Ревизорски извештаи