Формулари – Општина Карпош

 

Пример за пополнување на Образецот ПП50 за уплата на административните такси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

– За поднесување елаборати за заштита на животната средина се уплаќа износ од 50,00 денари (600ден+50ден)

– За поднесување документи за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се уплаќа износ од 50,00 денари.

СИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВА НА ИМОТ

БАРАЊЕ НА ПРОМЕНА НА СТАТУС НА ИМОТ, ПРОМЕНА НА ОПШТИНА И ОДЈАВА, 

ПРОМЕНА НА ПРЕЗИМЕ И АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ 

Уплатница за Данок 

Недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ КОИ НЕ ПОСЕДУВААТ АКТ

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ НА КОЕ ИМААТ ЗАСНОВАНО ПРАВО

БАРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ СЕ КОРИСТИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР СКЛУЧЕН СО ПОРАНЕШЕН СОПСТВЕНИК

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РМ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУГИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ ВРЗ ОСНОВА НА КОЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕДВИЖНОСТИ

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ГРАДБА        

Урбанизам

БАРАЊЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСТОЕН ОБЈЕКТ

ЛИСТА НА ПРОВЕРКА (ОБЛАСТ ГРАДЕЖНИШТВО)  

БАРАЊЕ За утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти –

БАРАЊЕ За утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење –

БАРАЊЕ ИЗВОД ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕ – ОДОБРЕНИЕ

БАРАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА КАРАКТЕР НА ЗЕМЈИШТЕ

БАРАЊЕ УВИД ВО ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИНИЦИЈАТИВА (ИНСПЕКТОРАТ)

БАРАЊЕ ИСПРАВКА НА ГРЕШКА

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ПРАВОСИЛЕН ПЕЧАТ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

ПОДНЕСОК

БАРАЊЕ(бланко)

БАРАЊЕ За издавање на ГКИС ( Геодетско катастарски информационен систем )

БАРАЊЕ За издавање на записник за обработливост на земјиште

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА БАРАТЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ

БАРАЊЕ  ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ СЕ КОРИСТИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР СКЛУЧЕН СО ПОРАНЕШЕН СОПСТВЕНИК 

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ ВО ЈАВНАТА КНИГА 

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ ВО ЈАВНА КНИГА ПО ОСНОВ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
За останатите формулари можете само по електронски пат на
следниов линк
 
 

 

1. Барање за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потреби на верските заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички планови.  Преземи образец

2. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Македонија со непосредна спогодба за потреба на дипломатско-конзуларните претставништва за изградба на дипломатско-конзуларни објекти. Преземи образец

3. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон.

Преземи образец

4. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно. Преземи образец

5. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение согласно Законот за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности. Преземи образец

6. Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба врз основа на сопственост на објекти и посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација согласно урбанистички план на градежно земјиште на кое имаат засновано право на долготраен закуп и исплатено закупнина и други давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп за тековната година. Преземи образец

7. Барање за давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со намена за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон. Преземи образец

 

Останати формулари

БАРАЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВА СО НОВОРОДЕНЧЕ за 2024

-Еднократна парична помош да се доделува на секое новородено и посвоено дете, чии што родители се жители на Општина Карпош (што се утврдува со документ за лична идинтификација)
-На денот на поднесување на Барањето , новородончето да не е постаро од 90 дена
-Вкупните приходи на родителите да не бидат повисоки од 60.000.00 ден. (се приложува потврда од работа за примањата на родителите)
– ако едниот родител (или двата родители) е/се невработен/и , да се достави потврда од Агенцијата за вработување на РСМ , или друг документ со кој ќе се потврди дека лицето е е невработено.

Обрасци за пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај

Жалба