•  Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година,
  • Предлог-Одлука за изменување и дополнување на буџетот на Општина Карпош за 2018 година,
  • Предлог–Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа наспортот за 2018 година,
  • Предлог–Одлука за определување на спортски стипендии за талентирани спортисти – ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош, за учебната 2018/2019 година,
  • Предлог–Програма за изменување и дополнување на Програмата за активноститена                                                                        Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година,
  • Предлог-Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од општинските           основни училишта од подрачјето на Општина Карпош, за учебната 2018/2019 година,
  • Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2018 година,
  • Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје
  • Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2018 година,
  • Предлог-Одлука за давање на користење, одржување и управување на новоизграден објект на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош и
  • Предлог-Одлука за давање согласност за доставување Предлог-Иницијатива до Град Скопје за воспоставување на меѓуопштинска соработка за поставување статични контејнери за одлагање на комунален отпад на територијата на Општина Карпош.