Офицер за заштита на личните податоци

Гордана Божиновска Стаматовска

gordana.bozinovska@karpos.gov.mk

 

УПАТСТВО за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење на обработка на личните податоци

ПРАВИЛНИК за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на уредите за електронски записи

ПРАВИЛНИК за пријавување, реакција и санирање на инциденти

ПРАВИЛНИК за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

ПРАВИЛНИК за начинот на вршење на видеонадзор

ПРАВИЛНИК за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица

ПРАВИЛНИК за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

ПЛАН за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци