Основни општински училишта

ООУ „Аврам Писевски“

ООУ „Братство“

ООУ „Вера Циривири Трена“

ООУ „Владо Тасевски“

ООУ „Војдан Чернодрински“

ООУ „Димо Хаџи Димов“

ООУ „Јан Амос Коменски“

ООУ „Лазо Трповски“

ООУ „Петар Поп Арсов“

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

ПРИРАЧНИК
за операторите со храна
во училишните
установи  (преземи)