Граѓански буџет 2021

 

 

Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година (преземи) 

Буџет на Општина Карпош за 2021 година (преземи) 

Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година (преземи) 

 

 1. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичка технологија за 2021
 2. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата и Енергетската ефикасност за 2021 година
 3. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 година 
 4. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2021 година 
 5. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година
 6. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и  мажите во Општина  Карпош за 2021 година
 7. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2021 година
 8. Програма за активностите на Општина Карпош во областа образование за 2021 година
 9. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година
 10. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година
 11. Програма за одбележување на 45-годишнината од формирањето на Општина Карпош
 12. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2021 година
 13. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година
 14. Програма за Урбанистичко планирање за 2021 година
 15. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година