Јавен повик за субвенционирање на покриви и лифтови

12.04.2022 – ЗАКЛУЧОК за објавување Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација  на кровни покривачи  на станбени згради за колективното домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош

12.04.2022 – ЈАВЕН ПОВИК за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективно домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош

12.04.2022 – АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ „Поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективно домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи)“ Општина Карпош

12.04.2022 – ЗАКЛУЧОК за објавување Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација  на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош

12.04.2022 – ЈАВЕН ПОВИК за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош 

12.04.2022 – АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ „Поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за колективно домување“ Општина Карпош