Се свикува шестата седница на Советот на Општина Карпош за 11 март 2022 година (петок), со почеток во 11.00 часот.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Кинотеката на РСМ.

 

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 

 • Усвојување на Записник од втора седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записник од четврта седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записник од петта (вонредна) седница на Советот на Општина Карпош
 1. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Карпош за 2021 година
 2. Предлог-Заклучок за задолжување на Сектор инспекторат за доставување Извештај за постапување со бесправно изградени објекти на територијата на Општина Карпош во периодот од 01 јануари 2022 до одржување на 6тата седница
 3. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2022 година
 4. Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територијата на Општина Карпош
 5. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање за 2021 година;
 6. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2021 година;
 7. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развој за 2021 година;
 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година;
 9. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година;
 10. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година;
 11. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2021 година;
 12. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година;
 13. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година;
 14. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 2021 година;
 15. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 година;
 16. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 2021 година,
 17. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 45 годишнината од формирањето на Општина Карпош;
 18. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година;
 19. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавноста за 2021 година;
 20. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2021 година;
 21. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година
 22. Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година;
 23. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година;
 24. Предлог-Решение за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на штетата од природни непогоди и други несреќи;
 25. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје
 26. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје
 27. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје
 28. Предлог-Решение за давање согласност на Статутот (Статутарната одлука) за изменување и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје
 29. Предлог-Решение за давање согласност на сатутот на Приватната установа за деца-детска градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘ –Скопје-Пречистен текст
 30. Предлог-Решение за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје
 31. Предлог-Одлука за Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарен стан на Зорица Анастасова
 32. Предлог-Одлука за Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарена куќа на Фадил Реџеп
 33. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Филип Петровски
 34. Предлог-Одлука за прифаќање донација од Друштво за управување од пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО, Скопје