Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014 и 9/2019) и член 59 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), се донесе

                                                                                                                                                                               

                                                                                                          РЕШЕНИЕ                                                                               

за свикување на шеесета седница на Советот на Општина Карпош

Се свикува шеесета седница на Советот на Општина Карпош за 30 август 2021 година (понеделник), со почеток во 11.00 часот.

За седницата се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

 • Усвојување на Записникот од 58 седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записникот од 59 седница на Советот на Општина Карпош
 1. Предлог-Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година во Општина Карпош-Скопје
 2. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок З 06.09, Општина Карпош, Скопје
 3. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје
 4. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје
 5. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 6. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 7. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 9. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 10. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 11. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 12. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 13. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 14. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 15. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 16. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година
 17. Предлог-Одлука за донесување на Стратегија и Акциски план за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) и младинско учество на Општина Карпош за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)
 18. Предлог-Одлука за усогласување на Одлуката за основање на Центар за развој на Скопски плански регион
 19. Предлог-Одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански регион (Пречистен текст)
 20. Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на Приватна установа за деца детска градинка „Џунгла“, Општина Карпош-Скопје

Седницата на Советот ќе се одржи по пат на средствата за електронска комуникација, преку платформата ZOOM.

Телефон за контакт – 078/486-962