Комуналните служби на Општина Карпош интензивно работат на одржување и расчистување на јавниот простор и просторот околу големите контејнери кои ги одржува ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје.

Денеска, хигиеничарите чистеа во должина на улицата „Ванчо Мицков“ (кај воените кули). Тука се подигна поголема количина на отпад, која беше одложена околу контејнерите.
За успешно разрешување на овој пробрем повторно ги потсетуваме граѓаните да не одлагаат отпад околу контејнерите туку правилно да го фрлаат во истите.
Освен тоа се интензивирани и инспекциските контроли по населбите, со цел да се спречи загадување на животната средина.
На веб страната на Општина Карпош (www.karpos.gov.mk) можат да се најдат сите информации за локации за одложување на отпад од домаќинствата, како и кабаст и електронски/електричен отпад.