Формулари – Урбанизам

Формулари-yрбанизам

БАРАЊЕ За утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти –

БАРАЊЕ За утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење –

БАРАЊЕ ИЗВОД ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕ – ОДОБРЕНИЕ

БАРАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА КАРАКТЕР НА ЗЕМЈИШТЕ

БАРАЊЕ УВИД ВО ДОКУМЕНТАЦИЈА

БАРАЊЕ ЗА УВИД(ИНСПЕКТОРАТ)

БАРАЊЕ ИСПРАВКА НА ГРЕШКА

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ПРАВОСИЛЕН ПЕЧАТ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

ПОДНЕСОК

БАРАЊЕ(бланко)

БАРАЊЕ За издавање на ГКИС ( Геодетско катастарски информационен систем )

БАРАЊЕ За издавање на записник за обработливост на земјиште

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА БАРАТЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВ ОБЈЕКТ ВО ЈАВНА КНИГА

БАРАЊЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСТОЕН ОБЈЕКТ