Формулари – Општина Карпош за ДАНОЦИ

Утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВА НА ИМОТ

БАРАЊЕ НА ПРОМЕНА НА СТАТУС НА ИМОТ, ПРОМЕНА НА ОПШТИНА И ОДЈАВА, 

ПРОМЕНА НА ПРЕЗИМЕ И АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ 

Уплатница за Данок