УТВРДЕНИ ЕДИНСТВЕНИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НA СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ