УТВРДЕНА ЕДИНСТВЕНА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНА КАРПОШ