Со вкупен буџет од 5.000.000 денари, Општина Карпош преку Секторот за развој од денеска започна акција за субвенционирање на младите жители на локалната самоуправа кои сакаат да полагаат за возачка дозвола (Б категорија), при што целосно ќе ги покрие трошоците за обука од теоретскиот и стручниот дел од испитот. Јавниот повик за субвенционирање ќе трае до исцрпување на средствата за оваа намена и ќе функционира по принципот „Прв дојден, прв услужен“. Право на пријавување имаат сите заинтересирани физички лица кои се жители на Општина Карпош и ги исполнуваат следниве критериуми:

 1. Секое лице кое ќе поднесе барање за субвенционирање за полагање на стручен дел за возачка дозвола мора да е жител на Општина Карпош минимум три (3) години до денот на поднесување на барањето.
 2. Ќе се субвенционираат млади лица кои во 2023 година ќе наполнат 18 години, односно право на поднесување имаат сите млади лица кои во 2023 веќе имаат наполнето 18 години, вклучително и оние кои сѐ уште не наполниле 18 години, а се родени во 2005 година.
 3. Ќе се субвенционираат само оние лица кои ќе извршат уплата и ќе посетат обука за теоретски и практичен дел за полагање на возачки испит за Б категорија, во авто школи кои се избрани преку Јавен повик со Одлука бр.11-1172/7 од 21.03.2023 година. Избрани авто школи се следните:
 • Друштво за сообраќајна едукација АВТО ШКОЛА СМАРТ ДООЕЛ Скопје;
 • Друштво за спроведување оспособување на кандидати за возачи АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ПЛУС ДООЕЛ Скопје – АМСМ;
 • Друштво за туризам, транспорт и услуги БОБИЕМ ДООЕЛ Скопје;
 • Друштво за сообраќај и услуги СИГУРНОСТ ГТБ ДООЕЛ Скопје;
 • Друштво за сообраќај, промет и обука на возачи СОФИ СКУЛ ДООЕЛ Скопје;
 • Друштво за промет, услуги и сообраќајно воспитување ТРИМОСКИ ДООЕЛ Скопје;
 • Друштво за сообрќајно воспитување ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА Скопје;
 • Друштво за промет на мало и големо и обука на возачи АВТОМАК ГОЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје;
 1. Ќе се субвенционираат само оние лица кои ги исполнуваат горенаведените критериуми и уплатиле во авто школите на денот или по денот на објавување на Јавниот повик (28.03.2023).

 

Општина Карпош ќе покрие 100% од износот кои се наплатува за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола Б категорија.  Во случајов, истиот износ е утврден како  минимална цена за обука во Правилникот за минимална цена, за оспособување на возачи во авто школа за следење на обуки од теоретскиот и практичниот дел на кандидатите за возачи за Б категорија, согласно минималните пресметани елементи на вредност.

 

Оттука, поднесувањето на потребната документација ќе се одвива во две фази или поточно:

Прва фаза:

 1. Поднесување на Барање за издавање на Потврда за исполнување на услови за субвенционирање (се подигнува во архива на ул. Радика бр. 9 барака 2 или на веб страницата на општината) со Изјава за согласност за обработка на лични податоци, при што треба да се приложи и:

 

 • Копија од лична карта како доказ за жителство и година на раѓање,
 • Копија на лична карта од двајцата родители како доказ дека живеат минимум три (3) години во општина Карпош.

 

Втора фаза:

 

 1. Барање за субвенционирање за поврат на 100% од вкупниот износ  за теоретска и практична обука (по добивање на потврда за исполнување на критериуми)

 

 • Потврда за исполнување на критериуми издадена од Општина
  Карпош,
 • Оригинална фискална сметка за извршена уплата за теоретска и практична обука во автошколата,
 • Копија од трансакциска сметка

 

По поднесувањето на документацијата, апликантите ќе бидат известени во писмена форма, дали ќе бидат корисници на средствата за субвенции за посетување на обуки за теоретски и практичен дел, за полагање на возачка дозвола (Б категорија) од Општина Карпош. Правото на субвенција е еднократно, а за сите дополнителни информации, заинтересираните странки можат да се обратат во Секторот за развој на Општина Карпош, кај задолжените лица за контакт:

 

 • Никола Димовски 076/299-175 и Драгана Божиновска 070/509-709.

 

Барање за издавање на Потврда за исполнување на услови за субвенционирање(ЛИНК)