Почитувани сограѓани и драги родители,

Ве известуваме дека градинката ,,Виножито“ на ул. Новопроектирана Собирна улица, бр.13 во населбата Бардовци, Општина Карпош, се подготвува за отпочнување со работа. Од  тие причини во тек е прием на деца.

Родителите можат да ги добијат сите информации во ЈОУДГ ,,Распеана Младост“  (матичен објект) на ул. ,,Руѓер Бошковиќ, бр.6“ во населбата Карпош 1 од 08:00 до 15:00 часот.

Исто  така, информациите ќе ги добијат и во новиот објект ,,Виножито“ во Бардовци, секој работен ден од понеделник до петок од 08:00 до 12:00 часот.

Телефон за контакт: 02 3068 781

Почитувани сограѓани и драги родители,

Ве известуваме дека градинката ,,Виножито“ на ул. Новопроектирана Собирна улица, бр.13 во населбата Бардовци, Општина Карпош, се подготвува за отпочнување со работа. Од  тие причини во тек е прием на деца.

Родителите можат да ги добијат сите информации во ЈОУДГ ,,Распеана Младост“  (матичен објект) на ул. ,,Руѓер Бошковиќ, бр.6“ во населбата Карпош 1 од 08:00 до 15:00 часот.

Исто  така, информациите ќе ги добијат и во новиот објект ,,Виножито“ во Бардовци, секој работен ден од понеделник до петок од 08:00 до 12:00 часот.

Телефон за контакт: 02 3068 781