Одржувањето на здравата животна средина претставува една од главните цели за кои се залага Општина Карпош. Во таа насока, локалната самоуправа презема низа активности, мерки и применува соодветна методологија за третирање на отпадот. Притоа, општината започна со процесот на селекција, собирање и рециклирање на стаклениот, хартиениот, пластичниот и металниот  отпад, како во административниот така и во граѓанскиот сектор.

Во тој поглед, Општина Карпош како локална единица успешно го имплементира и спроведува Интернационалниот систем за менаџмент за заштита на животната средина ИСО 14001 : 2015, а исто така е вклучена и во системот за примарна селекција на отпад на две фракции  на хартија и пластика. Локалната самоуправа има склучено договор со лиценциран оператор, чија обврска е да го преземе и складира електричниот и електронскиот отпад како и отпадот од батерии.

Единствено  преку одговорен пристап и стратегија за менаџирање на отпадот на локално ниво, Општината може да одговори на предизвиците кои се однесуват на зачувување на здравата животна околина.