Советници (2017-2021) Copy

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

проф. д-р Наташа Пеливанова
СДСМ

E-mail:   natasa.pelivanova@karpos.gov.mk

Димитар Оровчанец

дипл.режисер 

НОВА АЛТЕРНАТИВА

E-mail:dimitar.orovcanec@karpos.gov.mk

Филип Даскаловски

дипл.новинар 

СДСМ

E-mail: filip.daskalovski@karpos.gov.mk

 Александар Анѓушев

дипл.електро инженер

 ДОМ

E-mail:aleksandar.angjusev@karpos.gov.mk

Билјана Костова

проф.по македонски јазик и литература

СДСМ

E-mail: biljana.kostova@karpos.gov.mk

 Бобан Ацевски

дипл.електроинжиниер 
СДСМ

E-mail: boban.acevski@karpos.gov.mk

Емилија Ризеска – Спасова

дипл.менаџер по бизнис логистика
ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

E-mail:emilija.rizeska.spasova@karpos.gov.mk

Владимир Кроневски

 м-р по економски науки
 ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ

E-mail:vladimir.kronevski@karpos.gov.mk

Лиљана Трајаноска

м-р по економски науки
СДСМ

E-mail: liljana.trajanoska@karpos.gov.mk

Владимир Станивуковиќ

дипл.менаџер по бизнис
СДСМ

E-mail:vladimir.stanivukovic@karpos.gov.mk

Зејнел Куч

дипл.социолог
СДСМ

E-mail: zejnel.kuc@karpos.gov.mk

Д-р Димитар Зимбаков
СДСМ

E-mail: dimitar.zimbakov@karpos.gov.mk

М-р Д-р Мики Филев
СДСМ

E-mail: miki.filev@karpos.gov.mk

Елена Антониевиќ

м-р по правни науки

СДСМ

E-mail: elena.antonievic@karpos.gov.mk

Сашо Лазаровски

м-р управување со човечки ресурси
ВМРО-ДПМНЕ 

E-mail: saso.lazarovski@karpos.gov.mk

М-р Тони Јаревски
ВМРО-ДПМНЕ


E-mail: 
toni.jarevski@karpos.gov.mk

Даниела Штерјова

 проф.по англиски јазик
 ВМРО-ДПМНЕ

E-mail: daniela.sterjova@karpos.gov.mk

Томи Кепевски

студент
ВМРО-ДПМНЕ

E-mail: tomi.kepevski@karpos.gov.mk

Предраг Станковски

ветеринарен техничар
ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:predrag.stankovski@karpos.gov.mk

Светлана Пандиловска

дипл.биохемичар 
ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:svetlana.pandilovska@karpos.gov.mk

Горан Михајлов

дипл.правник 
ГРОМ

E-mail: goran.mihajlov@karpos.gov.mk

Бранко Ристов

дипл.економист 
ЛЕВИЦА

E-mail: branko.ristov@karpos.gov.mk

Д-р Добрила Андоновска

спец.по пластична и  реконструктивна хирургија
ГРОМ

E-mail:dobrila.andonovska@karpos.gov.mk