Советници (2021-2025)

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Бранко Ристов 

дипл.економист

ЛЕВИЦА

E-mail: branko.ristov@karpos.gov.mk 

Ивана Стоименовска 

дипл.психолог и м-р по социјална психологија

 

Родена 19.03.1985

Образование:

(2015-2021) Институт за семејство и брак Алтернатива, Скопје

Сертифициран семеен и системски психотерапевт, лиценциран психолог при комора на психолози на Р.М.

Работно искуство

2011-2021 КПД Идризово- Стручно лице – психолог-приемно одделение, Сектор за ресоцијализација

2013 МИТ Универзитет – Асистент на група предмети по психологија – на факултетот за психологија при Мит Универзитет

 

ЛЕВИЦА

E-mail:  ivana.stoimenovska@karpos.gov.mk 

Мартин Димоски 

дипл.економист

Роден 24.10.1992 година во Скопје.

Дипломиран економист на департман менаџмент на Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Вработен во ИТ компанија како консултант за имплементација на софтвер за управување со бизнис процесите.

ЛЕВИЦА

E-mail: martin.dimoski@karpos.gov.mk

 Славко Митевски 

дипл.проф. по одделенска настава

 ЛЕВИЦА

E-mail:   slavko.mitevski@karpos.gov.mk

Марин Докузовски

Тренер

СДСМ

E-mail:  marin.dokuzovski@karpos.gov.mk 

 Виолета Куновска 

 13.05.1966 

Дипломирала на  Универзитетот „Кирил и Методиј“, на Филолошкиот факултет, на групата за македонска и јужнословенска книжевност.

 

Професионално искуство                                                                                       

Вработена во Министерство за одбрана од    1. октомври 1996 година.

За време на своето долгогодишно работно искуство има завршено повеќе стручни обуки во седиштето на НАТО во Брисел, како и во Врховниот штаб на сојузничките сили за Европа во Белгија, потоа на НАТО колеџот во Италија; на Институтот за национална одбрана и безбедносна политика во Шведска; на високата НАТО школа во СР Германија; на Кралскиот колеџ за одбрана во Холандија; на Кралскиот колеџ за одбрана во Данска; во Тренинг центарот за операции за поддршка на мирот во Босна и Херцеговина, во Центарот за безбедносна соработка во Хрватска и др.

Таа е сертифициран родов советник од страна на Центарот за обука за родова еднаквост во Шведска, како и сертифициран цивилен набљудувач за НАТО, ЕУ и мисии на ОН од страна на престижната „Folke Bernadotte“ Академија во Шведска.                                                                            

Исто така, има учествувано на бројни меѓународни конференции за реформи и соработка во одбраната, во земјата и во странство, како и на повеќе семинари и работилници за учество на жената во политиката, за унапредување на родовата еднаквост и за креирање на јавни политики.

Била истражувач во рамките на проектот “Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” за положбата на жените од руралните области со посебен осврт кон достапноста до образование – проект на Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, поддржан од Британската амбасада во Република Македонија.

Членка е на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите во Владата на Република Северна Македонија, како претставник од Министерството за одбрана.

Вработена во Министерство за одбрана од   1. октомври 1996 година.


СДСМ

E-mail: violeta.kunovska@karpos.gov.mk

Наталија Спировска

25.11.1991
Диполомиран Туризмолог- УКИМ (Природно математички факултет)

 


СДСМ

E-mail:  natalija.spirovska@karpos.gov.mk 

Јахји Мемедов

 м-р по маркетинг и менаџмент 


 НСДП

E-mail:   jahji.memedov@karpos.gov.mk

Владимир Бислимовски 

дипл. социјален работник 


СДСМ

E-mail:   vladimir.bislimovski@karpos.gov.mk

Александра Антевска

м-р по право


СДСМ

E-mail:   aleksandra.antevska@karpos.gov.mk 

Дејан Лазаревски

29.11.1973 во Скопје

 Високо образование на УКИМ “Кирил и Методиј ” Филозофски факултет – Социјална работа и социјална политика.

Вработен во ЈП Градски паркинг Скопје. 

дипл.социјален работник


ДС

E-mail:   dejan.lazarevski@karpos.gov.mk 


СДСМ

E-mail: 

Роберт Вељановски 


ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:   robert.veljanovski@karpos.gov.mk 

Марјан Стефановски

м-р по економски науки 

ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:  marjan.stefanovski@karpos.gov.mk

Адријана Јакимовски Панчевска

магистер по менаџмент на човечки ресурси

вработена како советник/асистент во Собрание на Република Македонја


ВМРО-ДПМНЕ 

E-mail:   adrijana.pancevska@karpos.gov.mk

Александар Илиески 

дипл. економист 


ВМРО-ДПМНЕ


E-mail:    aleksandar.ilieski@karpos.gov.mk

Давор Грче 

 дипл.економист 


 ДПС

E-mail:   davor.grce@karpos.gov.mk 

Благица Цветановска

м-р по бизнис администрација 


ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:   blagica.cvetanovska@karpos.gov.mk 

Христо Саракинов

23 .09. 1983 год

Дипломиран трубач на Факултет за Музичка Уметност Скопје , класа по труба на проф. Васо Ристов,  Универзитет ”Св Кирил и Методиј” Скопје (2001-2005)

Од 2007 вработен во оркестарот при „НУ Македонска Опера и Балет“ , Скопје

дипл.музичар

ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:    hristo.sarakinov@karpos.gov.mk

Зоран Краљевски

дипл.економист


ГРОМ

E-mail:   zoran.kraljevski@karpos.gov.mk 

Прим. Д-р Добрила Андоновска

спец.по пластична и  реконструктивна хирургија

 

Магистар по медицински науки, од областа на современиот третман на изгоредици. Специјалист по пластична и реконструктивна хирургија со 35 годишно работно искуство во јавното и приватното здравство. Основоположник на Центар за третман на изгореници, за што стручно се едуцирала во Љубљана, Загреб, Софија и Оксфорд. Автор и коавтор на над 100 стручни и научни трудови од областа на хирургијата.

Ги застапува интересите на граѓаните на Општина Карпош, како советник на Граѓанската Опција за Македонија во мандатите 2013 – 2017, 2017 – 2021 и продолжува во мандатот 2021 – 2025 година

. Општествено активна и после пензионирањето во 2020 година.


ГРОМ

E-mail:dobrila.andonovska@karpos.gov.mk

Невена Георгиевска

дипл.електро инжинер


ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА

E-mail:    nevena.georgievska@karpos.gov.mk 

Татјана Стојановска 

дипл. машински инжинер 


ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА

E-mail:     tatjana.stojanovska@karpos.gov.mk 

Facebook
Големина на фонт