Советници (2021-2025)

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Бранко Ристов 

дипл.економист

ЛЕВИЦА

E-mail: branko.ristov@karpos.gov.mk 

Ивана Стоименовска 

дипл.психолог и м-р по социјална психологија

 

ЛЕВИЦА

E-mail:  ivana.stoimenovska@karpos.gov.mk 

Мартин Димоски 

дипл.економист

    

ЛЕВИЦА

E-mail: martin.dimoski@karpos.gov.mk

 Славко Митевски 

дипл.проф. по одделенска настава

 ЛЕВИЦА

E-mail:   slavko.mitevski@karpos.gov.mk

Марин Докузовски

Тренер

СДСМ

E-mail:  marin.dokuzovski@karpos.gov.mk 

 Виолета Куновска 

Дипломирала на  Универзитетот „Кирил и Методиј“, на Филолошкиот факултет, на групата за македонска и јужнословенска книжевност.

СДСМ

E-mail: violeta.kunovska@karpos.gov.mk

Наталија Спировска

25.11.1991
Диполомиран Туризмолог- УКИМ (Природно математички факултет)

СДСМ

E-mail:  natalija.spirovska@karpos.gov.mk 

Јахји Мемедов

 м-р по маркетинг и менаџмент 


 НСДП

E-mail:   jahji.memedov@karpos.gov.mk

Владимир Бислимовски 

дипл. социјален работник 


СДСМ

E-mail:   vladimir.bislimovski@karpos.gov.mk

Александра Антевска

м-р по право


СДСМ

E-mail:   aleksandra.antevska@karpos.gov.mk 

Дејан Лазаревски

29.11.1973 во Скопје

 Високо образование на УКИМ “Кирил и Методиј ” Филозофски факултет – Социјална работа и социјална политика.

Вработен во ЈП Градски паркинг Скопје. 

дипл.социјален работник


ДС

E-mail:   dejan.lazarevski@karpos.gov.mk 

Гордана Ивановски Велковска 

дипл.професор по општа и компаративна книжевност 


СДСМ

E-mail: 

Роберт Вељановски 


ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:   robert.veljanovski@karpos.gov.mk 

Марјан Стефановски

м-р по економски науки 

ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:  marjan.stefanovski@karpos.gov.mk

Адријана Јакимовски Панчевска

магистер по менаџмент на човечки ресурси

вработена како советник/асистент во Собрание на Република Македонја


ВМРО-ДПМНЕ 

E-mail:   adrijana.jakimovska.pancevska@karpos.gov.mk

Александар Илиески 

дипл. економист 


ВМРО-ДПМНЕ


E-mail:    aleksandar.ilieski@karpos.gov.mk

Давор Грче 

 дипл.економист 


 ДПС

E-mail:   davor.grce@karpos.gov.mk 

Благица Цветановска

м-р по бизнис администрација 


ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:   blagica.cvetanovska@karpos.gov.mk 

Христо Саракинов

дипл.музичар

ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:    hristo.sarakinov@karpos.gov.mk

Зоран Краљевски

дипл.економист


ГРОМ

E-mail:   zoran.kraljevski@karpos.gov.mk 

Прим. Д-р Добрила Андоновска

спец.по пластична и  реконструктивна хирургија

 

ГРОМ

E-mail:dobrila.andonovska@karpos.gov.mk

Невена Георгиевска

дипл.електро инжeнер


ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА

E-mail:    nevena.georgievska@karpos.gov.mk 

Татјана Стојановска 

дипл. машински инжeнер 


ГРУПА ИЗБИРАЧИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА

E-mail:     tatjana.stojanovska@karpos.gov.mk 

Платформа за интеракција со избраните советници 

Фондацијата Метаморфозис разви онлајн платформа www.pishi.im со цел интеракција и размена на информации меѓу граѓаните и избраните општински советници. Намената на онлајн платформата www.pishi.im е предвидена како централна точка за информирање, вклучување и вмрежување на граѓаните од одредена општина со избраните општински советници во самата општина. Платформата www.pishi.im ќе овозможи полесна и поефикасна комуникација меѓу граѓаните и избраните општински советници.

Платформата Пиши Им е едноставна за користење и на неа се поставени форми за комуникација преку кои граѓаните ќе може да видат кои се општинските советници во нивната општина, кои се нивните надлежности, и доколку сакаат, ќе можат преку истата форма да ги контактираат.