Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски и претставници од Универзитетот Св. “Кирил и Методиј-Институт Конфучиј,, денеска во просториите на локалната самоуправа, потпишаа Меморандум за меѓусебна соработка. Целта на соработката е взаемно да пружат помош и поддршка за изучување на кинескиот јазик ,литература и култура, користејќи ги кадровските, стручните и просторните можности на двете страни.

Преку Меморандумот за соработка, ќе се спроведуваат едукативни активности, кои ќе бидат реализирани преку континуирано образование по кинески јазик за учениците и вработените во Општината, во организација на Институтот, како и преку организација на културни настани, семинари и работилници на заеднички проекти.