Сектори

Градоначалник

Стефан Богоев
e-mail: gradonacalnik@karpos.gov.mk

 

Секретар

Стојан Алексов
e-mail: sekretar@karpos.gov.mk

Официјален контакт меил на Општината:
kontakt@karpos.gov.mk

 

 

СЕКТОРИ СО ОДДЕЛЕНИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

 

1.       СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
e-mail: pravniraboti@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-900

–       Одделение за норматива

–       Одделение за правна заштита

 

2.      СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК

–       Одделение за координација на активностите на Градоначалникот

–       Одделение за помошни работи

–       Одделение за прашања од областа на месната самоуправа
Раководител на  одделение –  Миле Стевков
e-mail: 
mile.stevkov@karpos.gov.mk

       Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра
Раководител на одделение – Раде Мицковски
e-mail: rade.mickovski@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3067-055

–       Одделение за ГИС
Раководител на одделение – Златко Чегар 
e-mail: zlatko.cegar@karpos.gov.mk 

–       Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

 

3.      СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Раководител на сектор – Мирјана Ѓорѓиевска 
e-mail: mirjana_gj@yahoo.com 

Телефон за контакт: 02/3055-923

–       Одделение за буџетска координација

–       Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци
Раководител на одделение – Никола Николовски
e-mail: nikola.nikolovski@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3055-942

–       Одделение за буџетска контрола

–       Одделение за сметководство и плаќања

 

4.      СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Телефон за контакт: 02/3055-950

–       Одделение за набавки од мала вредност

–       Одделение за набавки од голема вредност

 

5.      СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА
Раководител на сектор – Евантија Стојановска

Координатор за еднакви можност на жените и мажите при Општина Карпош

e-mail: evantija.stojanovska@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3068-15102/3069-910

–       Одделение за локален економски развој

–       Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам

–       Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

 

6.      СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Телефон за контакт: 02/3055-900

Помошник раководител на сектор за урбанизам – Зорица Китанова 
e-mail: zorica.kitanova@karpos.gov.mk 

 

Прием на странки во Сектор за Урбанизам:

       вторник  и четврток   12.30 часот  – 15.00 часот 

 

–       Одделение за просторно и урбанистичко планирање

–       Одделение за архитектонско планирање и проектирање

–       Одделение за спроведување на урбанистички планови

–       Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности
Раководител на одделение – Томе Ѓурчилов
e-mail: tome.gjurchilov@karpos.gov.mk 

 

7.      СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

–      Одделение за уредување на градежно земјиште

–      Одделение за комунална инфраструктура

–      Одделение за архитектонско планирање и проектирање  

 

8.      СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

 Помошник раководител на сектор – Гордана Зафировска
 e-mail: gordana.zafirovska@karpos.gov.mk

 Телефон за контакт: 02/3055-939

–       Одделение за образование

–       Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита

–       Одделение за култура и спорт
Раководител на одделение – Патрик Поповски
e-mail: patrik.popovski@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 071/ 346-023

 

9.      СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Раководител на сектор – Петар Теов 
e-mail: petar.teov@karpos.gov.mk

–      Одделение за заштита на животната средина и природата

–      Одделение за енергетска ефикасност
Раководител на одделение – Љупчо Димов
e-mail: ljupco.dimov@karpos.gov.mk

 

10.  СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Телефон за контакт: 02/3055-920

–      Одделение за односи со јавност
Раководител на одделение -Виолета Цветковска
e-mail: vikipr@karpos.gov.mk

–       Одделение за информации на граѓаните

 

11.   СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ
Раководител на сектор – Елеонора Стојановска
e-mail: eleonora.stojanovska@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3055-931

–      Одделение за урбанистичка и градежна инспекција

–      Одделение за комунална инспекција
Oвластен инспектор за животна средина – Гордана Максимовска
e-mail: gordana.maksimovska@karpos.gov.mk 
 

–       Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

 

12.  СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО  – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ
Раководител на сектор – Оливера Груевскa
e-mail: olivera.gruevska@karpos.gov.mk

–       Одделение за поддршка и организација на работата на Советот

–       Одделение за стручно – административни и архивски работи

       АРХИВА
Телефон за контакт:
 02/3055-954

 

13.   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РАСУРСИ

Телефон за контакт: 02/3055-913

 

 14. OДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА