Сектори

Градоначалник

Стефан Богоев 
e-mail: gradonacalnik@karpos.gov.mk

 

Секретар

Стојан Алексов
e-mail: sekretar@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-918

Официјален контакт меил на Општината:
kontakt@karpos.gov.mk 

СЕКТОРИ СО ОДДЕЛЕНИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

 

 1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

e-mail: pravniraboti@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-903

 

–       Одделение за норматива – 

Раководител на  одделение – Стевче Митревски

e-mail: stevce.mitrevski@karpos.gov.mk

–       Одделение за правна заштита

 

 1. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК
   

Помошник раководител на  сектор – Душко Бужаровски 

e-mail:  dusko.buzarovski@karpos.gov.mk 

 

–       Одделение за координација на активностите на Градоначалникот

–       Одделение за помошни работи

   Раководител на  одделение –  Александар Симоноски

       e-mail: aleksandar.simonoski@karpos.gov.mk

–       Одделение за прашања од областа на месната самоуправа
Раководител на  одделение –  Миле Стевков

       e-mail: mile.stevkov@karpos.gov.mk

–       Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

Раководител на одделение – Раде Мицковски
e-mail: rade.mickovski@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3067-055

–       Одделение за ГИС (гео-информационен систем )
Раководител на одделение – Златко Чегар 
e-mail: zlatko.cegar@karpos.gov.mk 

–       Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

 

 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
  Раководител на сектор – Мирјана Ѓорѓиевска 
  e-mail: mirjana_gj@yahoo.com 
  Телефон за контакт: 02/3055-923

–       Одделение за буџетска координација

–       Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци
 Телефон за контакт: 02/3055-942

–       Одделение за буџетска контрола

–       Одделение за сметководство и плаќања

Раководител на одделение за сметководство и плаќање – Александра Спасовска  e-mail: aleksandra.spasovska@karpos.gov.mk

 

 1. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Милена Марковиќ e-mail: milena.markovik@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3055-950

–       Одделение за набавки од мала вредност

–       Одделение за набавки од голема вредност

 1. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА
  Помошник раководител на сектор – Александра Теова 

e-mail: aleksandra.teova@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3068-151; 02/3069-910

 

–       Одделение за локален економски развој

–       Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам

–       Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

 

 1. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Помошник раководител на сектор за урбанизам – Зорица Китанова 
e-mail: zorica.kitanova@karpos.gov.mk 

 

Прием на странки во Сектор за Урбанизам:

       вторник  и четврток   12.30 часот  – 15.00 часот 

 

Телефон за контакт: 02/3055-900

–       Одделение за просторно и урбанистичко планирање 02/3055-955
         Раководител на одделение – Владимир Кироски
         e-mail: vladimir.kiroski@karpos.gov.mk

–       Одделение за архитектонско планирање и проектирање 02/3055-900

–       Одделение за спроведување на урбанистички планови 02/3055-900
         Раководител на одделение – Весна Стефанова
          e-mail: vesna.stefanova@karpos.gov.mk 

–       Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности 
Раководител на одделение – Томе Ѓурчилов  
e-mail: tome.gjurchilov@karpos.gov.mk 

 

 1. СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

      Помошник раководител на сектор – Наташа Иванова 

e-mail: natasa.ivanova@karpos.gov.mk 

 

–      Одделение за уредување на градежно земјиште

–      Одделение за комунална инфраструктура

 

 1. СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  Помошник раководител на сектор – Гордана Зафировска 
   e-mail: gordana.zafirovska@karpos.gov.mk
   Телефон за контакт: 02/3055-939

–       Одделение за образование 

Раководител на Одделение за образование – Емилија Арсовска

 e-mail: emilija.arsovska@karpos.gov.mk 

тел.  075 / 341 – 515

 

–       Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита

–       Одделение за култура и спорт
Раководител на одделение – Патрик Поповски 
e-mail: patrik.popovski@karpos.gov.mk

 1. СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Телефон за контакт: 02/3076-035

Раководител на сектор – Петар Теов 
e-mail: petar.teov@karpos.gov.mk

–      Одделение за заштита на животната средина и природата

–      Одделение за енергетска ефикасност 
Раководител на одделение – Љупчо Димов
e-mail: ljupco.dimov@karpos.gov.mk

 

 1. СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Телефон за контакт: 02/3055-920

–      Одделение за односи со јавност 
Раководител на одделение -Виолета Цветковска

Координатор за еднакви можност на жените и мажите при Општина Карпош
e-mail: vikipr@karpos.gov.mk

–       Одделение за информации на граѓаните

 1. СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ
  Помошник раководител на сектор – Богданка Милошевиќ Мучева 
  e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk 
  Телефон за контакт: 02/3055-931

–      Одделение за урбанистичка и градежна инспекција

–      Одделение за комунална инспекција
Oвластен инспектор за животна средина – Гордана Максимовска
e-mail: gordana.maksimovska@karpos.gov.mk  

–       Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

            Oвластен инспектор за домување – Богданка Милошевиќ Мучева 

              e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk  

 1. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО  – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

–       Одделение за поддршка и организација на работата на Советот

–       Одделение за стручно – административни и архивски работи

–       АРХИВА
Телефон за контакт: 02/3055-954

 

 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РАСУРСИ      

       Раководител на одделение – Гордана Божиновска Стаматовска 

        

  e-mail: coveckiresursi@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3055-913

 

 1. OДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

Facebook
Големина на фонт