Сектори

Градоначалник

Стевчо Јакимовски
e-mail: gradonacalnik@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/ 3055-901 и 02/ 3055-902 

 

Секретар

Ивана Ордевска

e-mail: sekretar@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-918

Официјален контакт меил на Општината:
kontakt@karpos.gov.mk 

 

СЕКТОРИ СО ОДДЕЛЕНИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

 

 1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

e-mail: pravniraboti@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-903

– Раководител на сектор за правни работи Стевче Митревски     078/487-065      e-mail: stevce.mitrevski@karpos.gov.mk

– Помошник раководител на сектор Александар Арсов    078/486-068         e-mail: aleksandar.arsov@karpos.gov.mk 

 

–       Одделение за правна заштита

 

 1. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК
   

Раководител на Сектор за поддршка на Градоначалник  

 

Помошник раководител на  сектор – Виолета Михајловска 

violeta.mihajlovska@karpos.gov.mk  078/486-924 

 

 

–       Одделение за координација на активностите на Градоначалникот

Раководител на одделение – Горан Павлов – e-mail:  goran.pavlov@karpos.gov.mk

–       Одделение за помошни работи

 –       Одделение за прашања од областа на месната самоуправа
          Раководител на  одделение – Миле Стевков 070 235 790

          e-mail:  mile.stevkov@karpos.gov.mk

      

–       Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

Раководител на одделение – Раде Мицковски 071/261-233
e-mail: rade.mickovski@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3067-055

–       Одделение за ГИС (гео-информационен систем )

–       Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

 

 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
  Раководител на сектор – Мирјана Ѓорѓиевска 070/257-927
  e-mail: mirjana.gjorgjievska@karpos.gov.mk 
  Телефон за контакт: 02/3055-923

–       Одделение за буџетска координација

–       Раководител на Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци

Благоја Павловски e-mail: blagoja.pavlovski@karpos.gov.mk  071/221-111

 Телефон за контакт: 02/3055-942

–       Одделение за буџетска контрола

–       Одделение за сметководство и плаќања

Раководител на одделение за сметководство и плаќање –

Александра Спасовска  071/372-518 e-mail: aleksandra.spasovska@karpos.gov.mk

 

 1. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Телефон за контакт: 02/3055-950

Помошник раководител на Сектор – Душко Бужаровски dusko.buzarovski@karpos.gov.mk  071/222-294 

–       Одделение за набавки од мала вредност 

Раководител на одделение – Милена Марковиќ Тошевска e-mail: milena.markovik@karpos.gov.mk  070/335-403

–       Одделение за набавки од голема вредност

 

 1. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА    Раководител на сектор  за развој на општината – Александра Теова 071/372-519 

e-mail: aleksandra.teova@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3068-151; 02/3069-910

 • Димитар Чалоски – Раководител на Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации   dimitar.caloski@karpos.gov.mk

–       Одделение за локален економски развој

–       Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам

 

 1. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Раководител на сектор – Благица Блажевска  071/294-064 

е-маил: blagica.blazevska@karpos.gov.mk

Помошник раководител на сектор за урбанизам – Весна Стефанова 02/3055-902

    e-mail: vesna.stefanova@karpos.gov.mk 

Прием на странки во Сектор за Урбанизам:

       вторник  и четврток   12.30 часот  – 15.00 часот 

 

Телефон за контакт: 02/3055-900

–       Одделение за просторно и урбанистичко планирање 02/3055-955   

  072/911-511

      –  Раководител на Одделение за архитектонско планирање и проектирање – Даница Банишки  02/3055-900 072/215-808 

–       Одделение за спроведување на урбанистички планови 02/3055-900

        Зорица Спанџева  078/487-640 

       Олга Цубалевска 078/486-899 

       Мирјана Трајковска 070/341-498

       Вангел Караиванов 078/486-932

       Жарко Радически 078/243-377

      Слободан Цветковски 070/250-178 
      

–       Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности 

        Горан Даниловски 078/487-621

        Лазе Здравев    075/400-673 

 

 

 1. СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

    Раководител на сектор  – Зорица Китанова  02/3055-900 
e-mail: zorica.kitanova@karpos.gov.mk   

Тома Мандилоски 075/ 441905 

–      Одделение за уредување на градежно земјиште

–      Одделение за комунална инфраструктура

 

 1. СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  (Одделение за образование,Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита, Одделение за култура и спорт)   Раководител на сектор – Гордана Зафировска 071/345-686
   e-mail: gordana.zafirovska@karpos.gov.mk
   Телефон за контакт: 02/3055-939

Помошник раководител на сектор – Анета Марковска Илиевска 

e-mail: aneta.markovska@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 071/ 318 – 891 

 

–       Одделение за образование 

Раководител на Одделение за образование – Емилија Арсовска

 e-mail: emilija.arsovska@karpos.gov.mk 

тел.  075 / 341 – 515

–       Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита –

Раководител на одделение  – Тања Пантелиќ Гишев  tanja.gishev@karpos.gov.mk 

–       Одделение за култура и спорт

 

 1. СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Телефон за контакт: 02/3076-035

Раководител на сектор – Петар Теов  071/368-319
e-mail: petar.teov@karpos.gov.mk

–      Одделение за заштита на животната средина и природата

–      Одделение за енергетска ефикасност 

 

 1. СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

 Раководител на сектор – Гордана Божиновска Стаматовска 078/486-963 

e-mail: gordana.bozinovska@karpos.gov.mk 

 

–      Одделение за односи со јавност 

–       Одделение за информации на граѓаните – Раководител Љупка Трајчевска ljupka.trajcevska@karpos.gov.mk 070/382-387 

 

 

 1. СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ        Раководител на сектор – Богданка Милошевиќ Мучева 078/485-987 
  e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk                 Телефон за контакт: 02/3055-931

–      Одделение за урбанистичка и градежна инспекција

Општински градежен инспектор  –  Душко Андонов  072/272-637 e-mail : dusko.andonov@karpos.gov.mk    

 

–      Одделение за комунална инспекција – Раководител Гордана Максимовска  e-mail: gordana.maksimovska@karpos.gov.mk  

Oвластен инспектор за животна средина – Гордана Максимовска 072/225-510

Oпштински комунален инспектор  –  Ирена Милевска e-mail : irena.milevska@karpos.gov.mk  контакт тел :  072/911 – 136

–       Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

            Oвластен инспектор за домување – Богданка Милошевиќ Мучева 078/485-987 

              e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk    

 

 1. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО  – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Раководител на сектор за поддршка и организација на работата на Советот и архивско – административни работи – Патрик Поповски 071/346023

e-mail:patrik.popovski@karpos.gov.mk

–       Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 

–      Раководител на  Одделение за стручно – административни и архивски работи  

–       АРХИВА   Емир Ибраим 070/393-194 

Телефон за контакт: 02/3055-954

 

 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РАСУРСИ      

       e-mail: coveckiresursi@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3055-913

 

 1. OДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

————————————————————————————

Виолета Михајловска 

Координатор за еднакви можности на жените и мажите при Општина Карпош
e-mail: violeta.mihajlovska@karpos.gov.mk

 

СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ

Марко Франц 

e-mail: marko.franc@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 071/226-840

Младински извештај (2021)