Сектори

Градоначалник

Стевчо Јакимовски
e-mail: gradonacalnik@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/ 3055-901 и 02/ 3055-902 

 

Секретар

Неделчо Крстевски 

e-mail: sekretar@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-918

 

Официјален контакт меил на Општината:
kontakt@karpos.gov.mk 

СЕКТОРИ СО ОДДЕЛЕНИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

 

 1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

e-mail: pravniraboti@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-903

–  Раководител на Одделение за норматива Стевче Митревски 078/487-065

e-mail: stevce.mitrevski@karpos.gov.mk

–       Одделение за правна заштита

 

 1. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК
   

Раководител на Сектор за поддршка на Градоначалник – Александар Симоноски 070/331-034 

aleksandar.simonoski@karpos.gov.mk

Помошник раководител на  сектор – Душко Бужаровски 071/222-294

e-mail:  dusko.buzarovski@karpos.gov.mk 

 

–       Одделение за координација на активностите на Градоначалникот

Раководител на одделение – Горан Павлов – e-mail:  goran.pavlov@karpos.gov.mk

–       Одделение за помошни работи

 –       Одделение за прашања од областа на месната самоуправа
          Раководител на  одделение – Миле Стевков 070234790

          e-mail:  mile.stevkov@karpos.gov.mk

      

–       Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

Раководител на одделение – Раде Мицковски 071/261-233
e-mail: rade.mickovski@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3067-055

–       Одделение за ГИС (гео-информационен систем )
Раководител на одделение – 

–       Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

 

 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
  Раководител на сектор – Мирјана Ѓорѓиевска 070/257-927
  e-mail: mirjana_gj@yahoo.com 
  Телефон за контакт: 02/3055-923

–       Одделение за буџетска координација

–       Раководител на Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци

Благоја Павловски blagoja.pavlovski@karpos.gov.mk  071/211-111

 Телефон за контакт: 02/3055-942

–       Одделение за буџетска контрола

–       Одделение за сметководство и плаќања

Раководител на одделение за сметководство и плаќање –

Александра Спасовска  071/372-518 e-mail: aleksandra.spasovska@karpos.gov.mk

 

 1. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Телефон за контакт: 02/3055-950

–       Одделение за набавки од мала вредност 

Раководител на одделение – Милена Марковиќ Тошевска e-mail: milena.markovik@karpos.gov.mk  070/335-403

–       Одделение за набавки од голема вредност

 

 1. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА
  Помошник раководител на сектор – Александра Теова 071/372-519 

e-mail: aleksandra.teova@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3068-151; 02/3069-910

 • Димитар Чалоски – Раководител на Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации   dimitar.caloski@karpos.gov.mk

–       Одделение за локален економски развој

–       Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам

 

 1. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Раководител на сектор за урбанизам – Зорица Китанова 
e-mail: zorica.kitanova@karpos.gov.mk 

 

Прием на странки во Сектор за Урбанизам:

       вторник  и четврток   12.30 часот  – 15.00 часот 

 

Телефон за контакт: 02/3055-900

–       Одделение за просторно и урбанистичко планирање 02/3055-955
      –  Раководител на Одделение за архитектонско планирање и проектирање Даница Банишки  02/3055-900

 

–       Одделение за спроведување на урбанистички планови 02/3055-900
         Раководител на одделение – Весна Стефанова 078/487-641
          e-mail: vesna.stefanova@karpos.gov.mk 

–       Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности 

 

 

 1. СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

      Раководител на сектор – Наташа Иванова 078/486-896

e-mail: natasa.ivanova@karpos.gov.mk 

 

–      Одделение за уредување на градежно земјиште

–      Одделение за комунална инфраструктура

 

 1. СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  Раководител на сектор – Гордана Зафировска 071/345-686
   e-mail: gordana.zafirovska@karpos.gov.mk
   Телефон за контакт: 02/3055-939

–       Одделение за образование 

Раководител на Одделение за образование – Емилија Арсовска

 e-mail: emilija.arsovska@karpos.gov.mk 

тел.  075 / 341 – 515

–       Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита

–       Одделение за култура и спорт
Раководител на одделение – Патрик Поповски 071/346-023
e-mail: patrik.popovski@karpos.gov.mk

 

 1. СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Помошник раководител на сектор  – Љупчо Димов 072/273-986
e-mail: ljupco.dimov@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3076-035

Раководител на сектор – Петар Теов 071/368-319
e-mail: petar.teov@karpos.gov.mk

–      Одделение за заштита на животната средина и природата

–      Одделение за енергетска ефикасност 

 

 1. СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

 Раководител на сектор – Гордана Божиновска Стаматовска 078/486-963 

e-mail: gordana.bozinovska@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3055-920

–      Одделение за односи со јавност 
Раководител на одделение -Виолета Цветковска 070/387-551;  vikipr@karpos.gov.mk

–       Одделение за информации на граѓаните – Раководител Љупка Трајчевска ljupka.trajcevska@karpos.gov.mk 

Љупка Трајчевска 070/382-387 

 

 1. СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ        Раководител на сектор – Богданка Милошевиќ Мучева 078/485-987 
  e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk 
  Телефон за контакт: 02/3055-931

–      Одделение за урбанистичка и градежна инспекција

–      Одделение за комунална инспекција
Oвластен инспектор за животна средина – Гордана Максимовска
e-mail: gordana.maksimovska@karpos.gov.mk  

–       Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

            Oвластен инспектор за домување – Богданка Милошевиќ Мучева 078/485-987 

              e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk    

 

 1. СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО  – АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

–       Одделение за поддршка и организација на работата на Советот – Ивана Ордевска ivana.ordevska@karpos.gov.mk 078/486962

–      Раководител на  Одделение за стручно – административни и архивски работи  – Стојан Алексов stojan.aleksov@karpos.gov.mk 072/272647

–       АРХИВА   Емир Ибраим 070/393-194 

Телефон за контакт: 02/3055-954

 

 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РАСУРСИ      

       e-mail: coveckiresursi@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3055-913

 

 1. OДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

 

 

СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ

Борис Чурлинов boris.curlinov@karpos.gov.mk 

Виолета Михајловска 

Координатор за еднакви можност на жените и мажите при Општина Карпош
e-mail: violeta.mihajlovska@karpos.gov.mk

Facebook