На 05.07 ( среда ) со почеток во 10.00 часот ќе се одржи триесетата седница на Советот на Општина Карпош.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје.

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог-Заклучок за усвојување Иницијатива со која Советот на Општина Карпош ќе достави предлог до Собранието на Република Северна Македонија за усвојување измени во потребните закони и протоколи за набавка на неопходните најнови медицински помагала за сите лица со дијагноза Дијабетес Тип 1
 2. Предлог-Одлука за давање на согласност за спогодбено преземање на административен службеник
 3. Предлог-Одлука за давање согласнот за времено отстапување на користење движни ствари-мотоцикл без странична приколка и мопед сопственост на Општина Карпош на Полициска станица од општа надлежност Карпош
 4. Предлог-Одлука за донесување на Конечен Детален Урбанистички  План  за  градска  четврт  Ј03,  Блок  02,  Општина Карпош – Скопје
 5. Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП 4.5 од ДУП МЗ Влае 1, дел Б (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година)
 6. Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка исправка за ГП 1.13 од ДУП МЗ Влае 1 нас. Маврово и Водовод, Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година.
 7. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и задравствена заштита за 2023 година
 8. Предлог-Одлука за одобрување средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица ангажирани како вопитувачи и негователи со лиценца во предучилишните установи на територијата на Општина Карпош
 9. Предлог-Одлука за поништување (ставање вон сила) на Одлуката за начинот и условите за давање на користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните општински училишта
 10. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за награди за полуматуранти – првенци на генерација – парична награда во општинските основни училишта на   Општина Карпош за учебната 2022/2023 година 
 11. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје
 12. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје
 13. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 14. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје
 15. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје
 16. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје
 17. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје
 18. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје
 19. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје
 20. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје
 21. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје
 22. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје
 23. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје
 24. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје
 25. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 26. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје
 27. Предлог-Заклучок за разгледување на Барањето доставено од Црковен одбор при црквата Св.Тројца, село Бардовци бр.11-4975/1 од 22.06.2023 година
 28. Предлог-Заклучок за разгледување на Иницијативата доставена од членот на Советот Мартин Димоски за обезбедување финансиски и/или материјални средства за санација на дел од штетите настанати како последица од обилни врнежи од дожд на Општина Делчево
 29. Предлог-Заклучок за разгледување на Иницијативата доставена од членот на советот Ивана Стоименовска Советот на Општина Карпош да иницира преку надлежните служби на Град Скопје да донесат одлука за поставување на семафор на бул.„Партизански одреди“ во делот пред слаткарницата Палма