Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 16  од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014 и 9/2019), член 60, став 3 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006) и врз основа на Предлогот на Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, даден на 62 седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 05.10.2021 година, се донесе

                                                                                                                                                                              

                                                                                                          РЕШЕНИЕ                                                                               

за свикување на шеесет и трета (вонредна) седница на Советот на Општина Карпош

 

Се свикува шеесет и трета (вонредна) седница на Советот на Општина Карпош за 12 октомври 2021 година (вторник), со почеток во 10.00 часот.

За седницата се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје

Вонредната седница ќе се одржи преку платформата ЗООМ.