Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014) и член 59 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), се донесе

                                                                                                                                   

                                                                              РЕШЕНИЕ                                                                               

за свикување на дваесет и втора седница на Советот на Општина Карпош

 

Се свикува дваесет и втора седница на Советот на Општина Карпош за 3 мај 2019 година (петок), со почеток во 11.00 часот.

 

За седницата се предлага следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 

–          Усвојување на Записникот од дваесет и прва седница на Советот на Општина Карпош

 

 1. Предлог-Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош,
 2. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година
 3. Предлог-Решение за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ „МАЈСКИ ЦВЕТ“, донесена од Управниот одбор на ЈУОДГ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ Карпош-Скопје
 4. Предлог-Решение за давање согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – Скопје
 5. Предлог-Решение за давање согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „ПРОЛЕТ“ – Скопје
 6. Предлог-Решение за давање согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „РАСПЕАНА МЛАДОСТ“ – Скопје
 7. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ – Скопје
 8. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Братство“ – Скопје, бр.02-257 од 20.12.2010 година
 9. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот  заверен со бр.03-173/1 од 04.10.2011 година на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“ – Скопје
 10. Предлог-Решение за  давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“ – Скопје заверен со бр.01-45/6 од 09.02.2017 година
 11. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ – Скопје
 12. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ – Скопје
 13. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување  на Статутот на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“ – Скопје
 14. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“ – Скопје
 15. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје
 16. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот заверен со број 01-51/1 од 04.02.2019 на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ – Скопје
 17. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Аврам Писевски“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 18. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Братство“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 19. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Вера Циривири Трена“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 20. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Владо Тасевски“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 21. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Војдан Чернодрински“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 22. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Димо Хаџи Димов“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 23. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Јан Амос Коменски“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 24. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Лазо Трповски“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 25. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Петар Поп Арсов“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 26. Предлог-Одлука за за давање согласност за отпис на ИТ опрема „Компјутер за секое дете“ во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, општина Карпош-Скопје, врз основа на извршен вонреден попис на ИТ опрема за 2018 година
 27. Предлог-Одлука за прифаќање на донација од Меѓународно училиште НОВА Скопје
 28. Предлог-Одлука за прифаќање на донација од Друштво за производство и трговија ЕЛТРА ДООЕЛ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
 29. Предлог-Одлука за давање приоритет на инвестициониот проект „Замена на стари куќни водомери на дел од територијата на Општина Карпош со нови вертикални повеќемлазни водомери комплет со (clip on) радио модул како и замена на старите хоризонтални водомери со нови хоризонтални ултразвучни водомери и нивна интеграција во системот за далечинско одчитување на ЈП Водовод и канализација – Скопјe“
 30. Предлог-одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Карпош и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија
 31. Предлог-одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Карпош

 

 

 

Седницата на Советот ќе се одржи во Сала за состаноци во просториите на У.З.„Кузман Јосифовски Питу“ и У.З. „Пецо  Божиновски Кочо“, улица Стрезово бр.7.