Минатиот петок, во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ се одбележа светскиот ден 
на детето-20 ноември. Во соработка со детсдката амбасада „Меѓаши“, се одржа 
работилница под мотото „Среќен ден на детето“, која ја одржа Ангела Маневска од 
детската амбасада во организација на одговорниот наставник на детската 
организација, Катерина Дочинска. Целта на работилницата беше децата што подобро 
да се запонзазат со детските права и празникот кој се одбележува во целиот 
свет.