Претставник од Секторот за екологија и енергетска ефикасност од Општина Карпош, деновиве присуствуваше на тридневната обуката која ја одржа Регионалната мрежа за развој на капацитети за водоводни и санитарни услуги (RCDN). Станува збор за стручно предавање чија цел беше зајакнување на професионалната соработка меѓу  партнериоте од Косово, Србија и Македонија, презентирајќи ги алатките кои се неопходни за ефективно застапување во сферата на јавните политики.

 

        На предавањата, учесниците од регионот се вклучија во динамичната програма, која беше дизајнирана да го продлабочи нивното разбирање за застапувањето и да ги подобри нивните вештини за лобирање. Обуката понуди мешавина од теоретско знаење, заедно со ангажирани практични вежби кои ја спроведуваат теоријата во пракса. Притоа, учесниците во рамки на обуката симулираа кампањи за застапување, создавајќи динамична средина за тестирање и усовршување на нивните пристапи. Примерите од реалниот свет служеа и како инспирација и инструкција, покажувајќи ја трансформативната моќ на добро извршените напори за застапување.

 

Фокусот беше насочен кон застапувањето кое е засновано на докази, каде што учесниците практично научија како да користат суштински документи, какви што се компаративната анализа и анализите на трошоци и придобивки. На тој начин, партиципиентите во иднина ефективно ќе ги подобрат нивните напори за застапување. На крајот, обуката ги опреми учесниците со алатки, стратегии и знаења неопходни за успешно да се движат низ сложениот пејзаж на застапувањето на јавните политики.Инаку, Општина Карпош учествуваше на обуката како дел од мрежата на ЗЕЛС, заедно со претставници од општините Центар и Гази Баба.