РАСПЕАНА МЛАДОСТ 

РАСПЕАНА МЛАДОСТ

адреса: улица Руџер Бошковиќ број 6  

Директор Савка Ковачевска 
моб.тел  

Администрација: 02/ 3068 – 781; 02/ 3068 945

 

официјален сајт на градинката: www.raspeanamladost.mk

Воспитно-згрижувачки кадар 46
Вкупен број на деца  195 

  • Клон „Виножито„ – улица Новопроектирана Собирна улица 13 , с.Бардовци – број на деца 68 Контакт телефон: 02/ 3071 547