Најмладите карпошани од основното училиште “Аврам Писевски”  се вклучија во акцијата за разеленување на училишниот двор.Еден од приоритетите на локалната самоуправа е дворовите да прераснат во уредени зелени градини, со намена за спорт и рекреација.

 

Ова е активност на Општина Карпош, во соработка со колективниот постапувач “Елколект”, а има за цел да се подигне и јавната свест кај најмладите генерации, за поголема грижа и заштита на животната средина.Во изминатиот период се засадија и нови дрвја и зеленило во улилиштата: “Јан Амос Коменски”, “Петар Поп Арсов” и “Вера Циривири Трена”.