Проектен Форум во заедницата, Четврта  форумска сесија

Среда, 03мај  2023 година, почеток: 18:00 часот

Локација: ООУ „Лазо Трповски“, ул. Радика, бр. 9 (Карпош III),  Скопје

 

Проект: „Зајакнување на општинските совети“

Партнери: Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, Програма за развој на Обединети Нации – УНДП

 

ДНЕВЕН РЕД

 

18:00 -18:30 

– Добредојде на присутните и преглед на претходната сесија и работата меѓу сесии 

– Претставување на дневниот реди целите на четвртата форумска сесија

18:30-18:45

-Претставување на начинот на гласање и регулирање на правото на глас/потсетување

18:45 -19:00

– Евиденција на присуство 

– Оценка на форумот во заедницата од страна на учесниците

19:00-19:40

– Обраќање на претставници на работните групи до Форумот(максимум  8 минути за  обраќање по еден проект).

1.Претставник од р.г  за подготовка на  проектот   – Соларни панели на малите  буџетски корисници ;

2.Претставник од р.г  за  подготовка  на  проектот   – Модерен училишен спортски центар во ООУ   Петар Поп Арсов;

3.Претставник од р.г  за  подготовка  на  проектот   – Реконструкција на  спорската сала во  ООУ „Лазо Трповски“,Карпош 3;

4.Претставник од р.г  за  подготовка  на  проектот   – Изградба на сензорна соба во градинките;

5.Претставник од р.г  за  подготовка  на  проектот   – Лаборатории во кабинетите по Биологија;

 

19:40-19:50

– Критериуми за избор на проекти – потсетување

19:50 -20:05

Пауза

20:05 -20:15

-Регулирање на правото на глас

20:15 – 20:40

-Одлучување за проектите (бодување)

20:40 – 20:50

-Обраќањe на претставник од општината/претставник од донаторот

20:50 – 20:55

– Препораки од Форумот до Општина Карпош, следни чекори

20:55– 21:00 – Затворање на четвртата форумска сесија