Почитувани,

 

Ве известуваме дека привремено се укинуваат приемните денови во Општина Карпош, во сите сектори и одделенија на локалната самоуправа.

 

Ова е резултат на превентивните мерки издадени од Владата на Република Северна Македонија и Министерство за здравство, со цел да има помала фреквенција на лица во институциите и  да се спречи ширењето на коронавирусот.

 

Сите заинтересирани граѓани можат да продолжат со секојдневна комуникација со Општината, преку официјалните e – mail адреси и телефонски броеви, како и на социјалните мрежи и мобилната апликација „мЗаедница“.

 

Ви благодариме на разбирањето.

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

02/3055 – 901

e-mail: gradonacalnik@karpos.gov.mk

 

СЕКРЕТАР

e-mail: sekretar@karpos.gov.mk

02/3055-918

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

e-mail: pravniraboti@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3055-903

 

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК

Душко Бужаровски

e-mail:  dusko.buzarovski@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3055 – 901  

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител на сектор –  Мирјана Ѓорѓиевска

e-mail: mirjana.gjorgievska@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3055-923

 

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Милена Марковиќ

e-mail: milena.markovik@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3055-950

 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА

Помошник раководител на сектор – Александра Теова

e-mail: aleksandra.teova@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3068-151; 02/3069-910

 

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Помошник раководител на сектор за урбанизам –  Зорица Китанова

e-mail: zorica.kitanova@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3055-900

 

–       Одделение за просторно и урбанистичко планирање 02/3055-955

 

–       Одделение за архитектонско планирање и проектирање 02/3055-900

 

–       Одделение за спроведување на урбанистички планови  02/3055-955

 

–       Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности

Раководител на одделение – Томе Ѓурчилов 

e-mail: tome.gjurchilov@karpos.gov.mk  

 

 СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Помошник раководител на сектор –  Наташа Иванова

e-mail: natasa.ivanova@karpos.gov.mk

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

Помошник раководител на сектор –  Гордана Зафировска

 e-mail: gordana.zafirovska@karpos.gov.mk

 Телефон за контакт: 02/3055-939

–       Одделение за образование

Раководител на Одделение за образование – Емилија Арсовска

 e-mail: emilija.arsovska@karpos.gov.mk  

 

СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Телефон за контакт: 02/3076-035

Раководител на сектор –  Петар Теов

e-mail: petar.teov@karpos.gov.mk

 

–      Одделение за енергетска ефикасност

Раководител на одделение –  Љупчо Димов

e-mail: ljupco.dimov@karpos.gov.mk

 

СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Телефон за контакт: 02/3055-920

–      Одделение за односи со јавност

Раководител на одделение – Виолета Цветковска

vikipr@karpos.gov.mk

kontakt@karpos.gov.mk

 

СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

Помошник раководител на сектор –  Богданка Милошевиќ Мучева

e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3055-931

Oвластен инспектор за животна средина – Гордана Максимовска

e-mail: gordana.maksimovska@karpos.gov.mk 

АРХИВА

Телефон за контакт: 02/3055-954

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РАСУРСИ     

Раководител на одделение –  Гордана Божиновска Стаматовска

gordana.bozinovska@karpos.gov.mk  

e-mail: coveckiresursi@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3055-913