Во периодот на прекин на воспитно – образовниот процес, работното време на сите градинки и основни училишта во Карпош е скратено и е од 09:00 до 12:00 часот, секој работен ден.

Како резултат на мерките на Владата и Министерството за здравство за спречување на ширење на коронавирусот, воведени се РОТАЦИОНИ ДЕЖУРСТВА во овие воспитно-образовни установи.

 

Потврдите за редовен ученик во училиште и редовно посетување на предучилишна установа (градинка) можат да им се издадат на родителите по електронски пат или со посета на установите.

 

Апелираме до родителите или старателите, повеќе да испраќаат електронски барања на e – mail адресите на градинките/основните училишта, по што возвратно ќе им се испрати скенирана потврда. Целта е да се намали физичкиот контакт и да не се создава поголем метеж во овие институции.

 

Во прилог ги испраќаме e – mail адресите од сите воспитно – образовни установи и лицата за контакт во Општина Карпош:

 

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД КОНТАКТ ЛИЦА ВО ГРАДИНКИТЕ

 

Име на градинка Лице за контакт Телефон e-mail
ЈУОДГ ,, Распеана Младост ‘‘ 1.Гоце Талевски

 

2.Лидија Настевска

076/212-662

02/3068-781

071/383-786

02/3068-781

raspeana@yahoo.com
ЈУОДГ ,,Мајски Цвет ‘‘ 1.Марија

2.Биљана

071/351-668

071/787-102

majskicvetskopje@gmail.com
ЈУОДГ ,, Орце Николов ‘‘ 1.Надица Гировска

2.Наташа Тодоровска

075/427-100

072/255-303

gradinka_orcenikolov@yahoo.com
ЈУОДГ ,, Пролет ‘‘ 1.Ана Џамбазова

2.Мирјана Биџовска

070/305-506

071/374-181

gradinkaprolet@yahoo.com

 

 

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД КОНТАКТ ЛИЦА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Р.бр. Назив на училиштето Лица за контакт/

телефонски броеви

Е-маил
1 ООУ Аврам Писевски Душко Божиновски тел: 075874949

 Павлина Стојковска тел: 078 386 924

Матилда Бајкова тел:  075219234

direktor@oouavrampisevski.edu.mk
2. ООУ Јан Амос Коменски Елизабета Ивановиќ 078 448 732

Пепи Казаков 078 445 738

oujak@yahoo.com
3. ООУ Лазо Трповски Елеонора Стрезовска тел: 070 333 756

Рената Поповска тел: 070 370 040

trpovskilazo@gmail.com
4. ООУ Братство Лазе Василевски тел: 075 211601

Ристе Смилевски  тел: 078 447 841

Рухије Сали тел: 078 447 840

ou_bratstvo@yahoo.com
5. ООУ Војдан Чернодрински Катерина Ташкова  тел: 070 613352

Анита Кузмановска  тел: 071 368491

vojdancernodrinski@yahoo.com
6. ООУ Христијан Т Карпош Билјана Богдановска тел: 075 555300

Мирјана Алексова тел: 075 294999

m.aleksovala@yahoo.com
7. ООУ Вера Циривири Трена Ирена Дичевска Пислевиќ 075 223403

Моника Дервенџи Ќосеска 070 276524

oou.veraciriviri@gmail.com
8. ООУ Димо Хаџи Димов Весна Кочовска тел: 075 330-988

Тања Богеска тел: 072 204-920

dimohdimov@yahoo.com
9. ООУ Петар Поп Арсов Фиксен  тел. на училиштето 02 /3062436

Мартина Пешевска  тел: 078 422286

Татијана Савеска  тел: 075 222634

pparsov@yahoo.com
10. ООУ Владо Тасевски Елка Даскалова  тел: 078 313412

Ташко Гочев  тел: 078 313402

Биљана Павлеска тел: 072 266599

Менде Дамчески тел:  075 321321              

v.tasevski@yahoo.com