На ден 28ми февруари 2023  (вторник) со почеток во 10 часот ќе се оддржи дваесет и втората седница на Соовет на Општина Карпош.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и манаџмент Скопје со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 • Усвојување на Записник од 18та седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записник од 19та седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записник од 20та седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записник од 21ва седница на Советот на Општина Карпош

 

 1. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 2022 година;
 2. Предлог-Прогарама за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на на образованието за 2023 година;
 3. Предлог-Програма за работа на Советот за 2023 година
 4. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Аврам Писевски“ Општина Карпош Скопје
 5. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Вера Циривири Трена“ Општина Карпош Скопје
 6. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Владо Тасевски“ Општина Карпош Скопје
 7. Предлог-Решение за давање согласност на Статуратна одлука за изменување и дополнување на Стаутот на ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош, Скопје
 8. Предлог-Одлука за давање согласност за спогодбено превземање административен службеник во Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи
 9. Предлог-Одлука за давање согласност за спогодбено превземање административен службеник во Одделението за човечки ресурси
 10. Предлог-Одлука за кофинансирање на проектот „Инвестиција во фотоволтаици, енергетска ефикасност, заштита на човековата околина“
 11. Предлог-Одлука за давање согласност за промена на корисникот на електрично броило од ПЗУ Нерези Медика на  Општина Карпош
 12. Предлог-Решение за разрешување, именување и верификација на членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје
 13. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за спорт
 14. Предлог-Локална стратегија за млади на Општина Карпош за период од 2023 до 2027 година
 15. Предлог-Акциски план за спроведување на Локална стратегија за млади на Општина Карпош за 2023 година
 16. Предлог-План програми за развој на Општина Карпош за период 2023-2027 година