Денеска понеделник ( 30 јануари 2023 ) со почеток во 10.00 часот ќе се оддржи дваесеттата Седница на Советот на Општина Карпош. 

Седницата на Советот ќе се оддржи во просториите на Универзитетот за туризам и манаџмент Скопје со следниов

ДНЕВЕН РЕД

 

 • Усвојување на Записник од осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош
 • Усвојување на Записник од деветнаесетата (вонредна) седница на Советот на Општина Карпош

 

 1. Предлог-Одлука за збратимување на Општина Карпош со Општина Л-Исла – Република Малта
 2. Предлог-Одлука за отпис на долг спрема добавувачи чие побарување е застарено по извршениот попис за 2022 година
 3. Предлог-Одлука за организирање на продолжен престој во четврто одделение во општинските основни училишта на територија на  Општина Карпош за 2023 година
 4. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за активностите на Општина Карпош во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година
 5. Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година
 6. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година
 7. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање за 2022 година;
 8. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2022 година;
 9. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развој за 2022 година;
 10. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште и комунални работи на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година;
 11. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година;
 12. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2022 година;
 13. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2022 година;
 14. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2022 година;
 15. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2022 година;
 16. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 2022 година;
 17. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2022 година;
 18. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 2022 година,
 19. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 46 годишнината од формирањето на Општина Карпош;
 20. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2022 година;
 21. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавноста за 2022 година;
 22. Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година;
 23. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година
 24. Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2023 година;
 25. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2023 година;
 26. Предлог-Решение за формиње Комисија за реализирање на програмските активности на Општина Карпош од областа на образованието за 2023 година
 27. Предлог-Решение за верификација – именување членови на Советот на Општина Карпош за членови во Комисијата за Карпошово културно лето 2023 и Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на проекти од областа на културата
 28. Предлог-Решение за именување – верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на Комисија за Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение, Еднократна финансиска поддршка за спорт и рекреација и Финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош
 29. Предлог-Решение за именување-верификација на членови од Советот на Општина Карпош за формирање на Комисија за доделување на финансиска поддршка на проекти од областа на детска, социјална и здравствена заштита
 30. Предлог-Решение за формирање на Комисија за избор на Награди за најдобро уреден еко-училишен двор за 2023 година
 31. Предлог-Решение за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје
 32. Предлог-Решение за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје
 33. Предлог-Решение за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 34. Предлог-Решение за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје
 35. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарена куќа на Димитрие Илиевски
 36. Предлог-Решение за разрешување, именување и верификација на член во училишниот одбор во општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош Скопје
 37. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот планот за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје