Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021) и член 59 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), се донесе

                                                            

                                                                                РЕШЕНИЕ                                                                               

за свикување на дванесета седница на Советот на Општина Карпош

Се свикува дванаесета седница на Советот на Општина Карпош за 30.08.2022 година (вторник), со почеток во 10.00 часот.

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 • Усвојување на Записник од десета седница на Советот на Општина Карпош
 1. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување на Општина Карпош за 2022 година
 2. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Карпош за 2023 година
 3. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 09 (опфат помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Франклин Рузвелт, бул.Митрополит Тедосије Гологанов и бул. 8-ми Септември), Општина Карпош – Скопје
 4. Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт ССЗ 01, Блок 6, Општина Карпош – Скопје
 5. Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт детален урбанистички план за градска четврт Ј 03, Блок Ј 03.11, Општина Карпош Скопје
 6. Предлог-Одлука за техничка исправка за ГП 4.2 од Измена и дополна  на Детален Урбанистички План за населба Влае 1, дел А (Одлука бр. 08-895/1 од 10.07.2002 година)
 7. Предлог-Одлука за донесување Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Индустриски сервиси, сервиси за одржување на моторни возила на ГП 2.2.5 од ДУП Момин Поток, на КП 802/2, 802/3, 802/4, 802/5 и дел од 7093/1 и 802/1. КО Злокуќани, Општина Карпош
 8. Предлог-Одлука за давање согласност од членовите на Советот на Општина Карпош да се откажат од надомест за присуство на седници во период од една календарска година
 9. Предлог-Одлука за обележување со видна ознака на сите возила во сопственост на Општина Карпош
 10. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за прописи бр.09-7329/9 од 12.11.2021 година
 11. Предлог-за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 12. Предлог-Одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за свикување Иницијативен одбор за конституирање на Локалното собрание на млади на Општина Карпош
 13. Предлог-Одлука за давање согласност за времено давање на користење без надомест на недвижни ствари во сопственост на Општина Карпош (1 деловна просторија) на надземниот премин Влајко) на државен орган – Здружение Крводарител
 14. Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од Комисија за објавување Јавен повик и спроведување на постапка за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективно домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош бр.11-2842/11 од 21.06.2022 година
 15. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за поправка и санација на кровен покривач на станбена зграда за колективно домување на бул.„Партизански одреди“ бр.149/1, Општина Карпош-Скопје
 16. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Козле“ бр.130А, Општина Карпош-Скопје
 17. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Милан Марковиќ“ бр.14а, Општина Карпош-Скопје
 18. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Поп Богомил“ бр.12, Општина Карпош-Скопје
 19. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен покровач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Јуриј Гагарин“ бр.71А, Општина Карпош-Скопје
 20. Предлог-Одлука за субвенционирање на ужинки за учениците во општинските основни училишта на Општина Карпош за месеците септември, октомври, ноември и декември за учебната 2022/2023 година
 21. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за награди за полуматуранти-првенци на генерација од општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година
 22. Предлог-Одлука за начинот и условите за давање на користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните општински училишта на територија на Општина Карпош
 23. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ- Скопје-трговски центар Скопје Сити мол
 24. Предлог-Одлука за прифаќање донација односно Пренос на право на сопственост на компјутерска опрема од Програмата за развој на Обединетите нации на Општина Карпош
 25. Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение за спорт и рекреација на граѓани и млади и лица со посебни потреби „Денсерс Јунајтед“-Скопје
 26. Предлог-Одлука за измена и дополна на Одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански регион
 27. Предлог-Локален акциски план за вработување на Ромки за 2022 година
 28. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 29. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“-Карпош, Скопје
 30. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната уставона општинска детска градинка „Мајски Цвет“ за 2023 година
 31. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната уставона општинска детска градинка „Орце Николов“ за 2023 година
 32. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната уставона општинска детска градинка „Пролет“ за 2023 година
 33. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување во Јавната уставона општинска детска градинка „Распеана Младост“ за 2023 година
 34. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје
 35. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје
 36. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје
 37. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје
 38. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје
 39. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје
 40. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје
 41. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје
 42. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје
 43. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје
 44. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 45. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 46. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 47. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 48. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 49. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 50. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 51. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 52. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 53. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Христијан Тородовски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитет за туризам и менаџмент Скопје.

Телефон за контакт – 078/486-962