Денеска, четврток (31.03.2022) ќе се одржи седмата седница на Советот на Општина Карпош со почеток во 11.00 часот.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Амфитеатарот на Универзитетот за туризам и менаџмент.

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 • Усвојување на Записник од шеста седница на Советот на Општина Карпош
 1. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2022 година
 2. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 1.4.17 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел А (Одлука бр. 07-895/1 од 07.2002 година), со технички бр. 10/22-У од февруари 2022 година, изработена од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ проект ДОО Скопје
 3. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 1.7 од ДУП за населба Маврово и водовод, Општина Карпош, Одлука бр.07-720/2 од07.2001 год., со технички бр.21/22-У од февруари 2022 година, изработка од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ проект ДОО Скопје
 4. Предлог-Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 18.14 од УПС за село Бардовци, разработка на блокови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 и 18, Општина Карпош – Скопје со намена А1.1-станбени куќи слободностоечки, на КП 973/1 и 973/3, КО Бардовци, Општина Карпош- Скопје
 5. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за реконструкција и адаптација на „Универзитет Мајка Тереза“ во Скопје
 6. Предлог-Правилник за ставање вон сила на Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи  на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош (Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација  на постоечки лифтови и кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош)
 7. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за објавување оглас за субвенционирање во постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи  на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош
 8. Предлог-Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош
 9. Предлог-Одлука за давање согласност за објавување Јавен повик за субвенционирање во постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош
 10. Предлог-Правилник за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи  на станбени згради за колективното домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош
 11. Предлог-Одлука за давање согласност за објавување Јавен повик за субвенционирање во постапката за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективното домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош
 12. Предлог–Едногодишен краток Акционен план за спроведување на мерки и активности дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален Еколошки Акционен План) за 2022 година
 13. Предлог-Одлука за определување на спортски стипендии за талентирани спортисти – ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош, за учебната 2021/2022 година
 14. Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на Тамара Ѓурчиновска
 15. Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА Скопје
 16. Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на Здружение на граѓани за инклузивно и неформално образование и развој КРЕО-АКСИС Скопје
 17. Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на Фолклорно аматерско здружение Ансамбл „Етнос“
 18. Предлог-Одлука за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година
 19. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарен стан на Јован Наумоски
 20. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА за објавување на Јавен повик за најдобро уреден ЕКО- училишен двор на општинските основни училишта на територија на Општина Карпош за 2022 година
 21. Предлог-Решение за давање согласност на изменување на Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје
 22. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување и верификација на членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје
 23. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување и верификација на членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје
 24. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во ЈУОДГ „Мајски Цвет“-Општина Карпош, Скопје
 25. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во ЈУОДГ „Орце Николов“-Општина Карпош, Скопје
 26. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во ЈУОДГ „Пролет“-Општина Карпош, Скопје
 27. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во ЈУОДГ „Распеана младост“-Општина Карпош, Скопје
 28. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“-Општина Карпош Скопје
 29. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈУОДГ „Орце Николов“-Општина Карпош Скопје
 30. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈУОДГ „Пролет“-Општина Карпош Скопје
 31. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за формирање комисија на групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во групите во ЈУОДГ „Распеана Младост“-Општина Карпош Скопје
 32. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје
 33. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје
 34. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 35. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје
 36. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 37. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје
 38. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Програма за советувалиште за родители и деца „Растеме заедно“ во ЈОУДГ „Орце Николов“, Општина Карпош, Скопје бр.02-259/7 од 20.12.2021 година
 39. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ – Скопје
 40. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Братство“ – Скопје
 41. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“ – Скопје
 42. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“ – Скопје
 43. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ – Скопје
 44. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ – Скопје
 45. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“ – Скопје
 46. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“ – Скопје
 47. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје
 48. Предлог-Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ – Скопје
 49. Предлог-Одлука за прифаќање донација од Друштво за трговија БЛУ ЧИП дооел Скопје Комодита хом