Во четврток  (25.01.12024)  со почеток во 09.00 часот ќе се оддржи триесет и деветтата седница на Советот на Општина Карпош.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје.

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 • Предлог-Записник од 38ма седница (вонредна) на Советот на Општина Карпош

 

 1. Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП 1.4.31 во ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел А, Општина Карпош, (одлука бр. 07-895/1 од 10.07.2002 година)
 2. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2024 година
 3. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2024 година
 4. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година
 5. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2024 година
 6. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на СБМ-Карпош
 7. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје
 8. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје
 9. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје
 10. Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје
 11. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје
 12. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје
 13. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Карпош-Скопје
 14. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за формирање на Комисијата за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца над капацитет во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Карпош-Скопје
 15. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје
 16. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје
 17. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје
 18. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија- Институт за хемија Скопје
 19. Предлог-Иницијатива за започнување постапка за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот