Утре ( среда 8.11.2023) со почеток во 10 часот ќе се одржи 34-та и 35-та Седница на Советот на Општина Карпош.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје.

За седницата се предлага следниот

                                                                                                                                                                  

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог-Заклучок за усвојување Информација за изградба на дел од прифатилиште за бездомни животни
 2. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 година до 30.09.2023 година
 3. Предлог-План Програми за развој на Општина Карпош за 2024 година
 4. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност за 2023 година,
 5. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на територијата на Општина Карпош за 2023 година
 6. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2023 година,
 7. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2023 година,
 8. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 година,
 9. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година,
 10. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година
 11. Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година
 12. Предлог-Одлука за прогласување на заслужни граѓани на Општина Карпош за 2023 година
 13. Предлог-Одлука за давање под закуп на рекламен простор на надземниот премин „Влајко“
 14. Предлог-Одлука за воспоставување меѓу општинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за изградба на Новопранирана улица 1 и Новопланирана улица 4 во населба Криви Дол
 15. Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за реконструкција на улица Калош Дани во Општина Карпош
 16. Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за партерно уредување и озеленување на просторот помеѓу реката Вардар и булевар Илинден на потегот со улица Никола Парапунов и улица Љубљанска во Општина Карпош
 17. Предлог-Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект изграден на КПбр.646/57 КО Долно Водно во урбанистичко-планска документација заради усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето
 18. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за избор на членови во училишниот одбор на ООУ „Лазо Трповски“
 19. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за избор на членови во управниот одбор на ЈУОДГ „Мајски Цвет“
 20. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2024 година во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ Општина Карпош Скопје
 21. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во ЈОУДГ „Пролет“ Општина Карпош Скопје
 22. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 23. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 24. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 25. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 26. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 27. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 28. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 29. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 30. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година
 31. Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2023/2024 година

 

  Триесет и петтата седница на Советот на Општина Карпош 

За седницата се предлага следниот

                                                                                                                                                                  

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информација за Алумина
 2. Предлог-План Програми за развој на Општина Карпош за 2024 година
 3. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства