Во четврток (05.10.2023) ќе се одржи триесет и третата седница на Советот на Општина Карпош со почеток во 13.00 часот. Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје.

За седницата се предлага следниот

                                                                                                                                                                  

ДНЕВЕН РЕД

 

 • Усвојување на Записник од 31-та седница на Советот на Општина Карпош

 

 1. Информација за Алумина
 2. Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка исправка за ГП 1.13 од ДУП МЗ Влае 1 нас. Маврово и Водовод, Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година
 3. Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП 4.5 од ДУП МЗ Влае 1, дел Б (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година).
 4. Предлог-Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 11.27, ГП 11.28, ГП 11.29 и ГП 11.30 и формирање на една градежна парцела со намена А1-Домување во куќи, од ДУП за потег меѓу Жданец и Нерези, Блок Б, КО Нерези, Општина Карпош
 5. Предлог-Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП .11.31 и ГП 11.32 и формирање на една градежна парцела со намена А1-Домување но куќи , од ДУП за потег меѓу Жданец и Нерези, Блок Б, КО Нерези, Општина Карпош
 6. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година
 7. Предлог-Одлука за отпис на основни средства (патнички моторни возила)
 8. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година
 9. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за производтсво и трговија со модна конфекција ОКИТЕКС ДОО извоз-увоз Скопје
 10. Предлог-Одлука за прифаќање донација од Друштво за организирање игри на среќа Касинос Аустриа ДОО Скопје
 11. Предлог-Одлука за давање на согласност за спогодбено преземање на административен службеник (мобилност на административен служебник преку трајно превземање во Секторот инспекторат)
 12. Предлог-Одлука за давање согласност за времено отстапување на користење движни ствари- сопственост на Општина Карпош на Полициска станица од општа надлежност Карпош
 13. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош – Скопје за 2022/2023 година
 14. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош – Скопје за 2022/2023 година
 15. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош – Скопје за 2022/2023 година
 16. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош – Скопје за 2022/2023 година
 17. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје
 18. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 19. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 20. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 21. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 22. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 23. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 24. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 25. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 26. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година
 27. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2022/2023 година