Во среда  (17.05.2023) со почеток во 10 часот ќе се одржи дваесет и осмата седница на Советот на Општина Карпош.

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и манаџмент Скопје.

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 • Усвојување на Записник од 26та седница на Советот на Општина Карпош

 

 1. Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за објавување Јавен повик и спроведување постапка за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективно домување и замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош за 2022 година
 2. Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за објавување Јавен повик и спроведување постапка за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош за 2022 година
 3. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Хелсинки“ бр.26 во Општина Карпош Скопје
 4. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Лесновска“ бр.31 во Општина Карпош Скопје
 5. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за замена на азбестен кровен покривач на индивидуален станбен објект (куќа) на ул.„Мраморец“ бр.25А во Општина Карпош Скопје
 6. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош Скопје
 7. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Братство“, Општина Карпош Скопје
 8. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош Скопје
 9. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош Скопје
 10. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош Скопје
 11. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош Скопје
 12. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош Скопје
 13. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош Скопје
 14. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош Скопје
 15. Предлог-Одлука за прифаќање движни ствари – опрема за кабинети по природни науки (хемија, биологија) на трајно користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за образование и наука за потребите на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош Скопје
 16. Предлог – Едногодишен краток Акционен план за спроведување на мерки и активности дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален Еколошки Акционен План) за 2023 година
 17. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година
 18. Предлог- за давање согласност на Одлуката за предлагање на нова цена на услугите за престој во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош Скопје
 19. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош Скопје
 20. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош Скопје
 21. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош Скопје
 22. Предлог-Правилник за урбанистичко планирање
 23. Предлог-Одлука за наградување на професори-тренери и индивудуално прогласени ученици спортисти во училишните спортски игри Карпош 2023

 

Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и манаџмент Скопје.

 

Телефон за контакт – 078/486-962