Во среда (07.06.2023) со почеток во 10 часот ќе се одржи дваесет и деветтата седница на Советот на Општина Карпош. Седницата на Советот ќе се одржи во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје.

За седницата се предлага следниот                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

 • Усвојување на Записник од 28ма седница на Советот на Општина Карпош

 

 1. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година
 2. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикаснот за 2023 година
 3. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Карпош за 2023 година
 4. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 година
 5. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година
 6. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година
 7. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлука за ограничување на престој во училишните дворови и дворови на јавните установи општински детски градинки од територијата на Општина Карпош
 8. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за реформирање Локален совет за превенција на Општина Карпош
 9. Предлог-Одлука за начинот и условите за давање на користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните општински училишта на територијата на Општина Карпош
 10. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови и претседател на Комисијата за прописи
 11. Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за формирање Комисија за утврдување минимални критериуми за распишување јавна набавка за замена на постоечките светилки со штедливи лед светилки на територија на Општина Карпош
 12. Предлог-Одлука за определување паричен надоместок на надворешни членови во Комисијата за утврдување минимални критериуми за распишување јавна набавка за замена на постоечките светилки со штедливи лед светилки на територија на Општина Карпош
 13. Предлог-Одлука за формирање – конституирање Локален совет за женско претприемништво на Општина Карпош
 14. Предлог-Одлука за доделување (одобрување) финансиски средства како дел од средставта за одржување Научна конференција „120 години од Илинденското востание“
 15. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план на изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2023 година во ЈУОДГ „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје
 16. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година во ООУ „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје
 17. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Аврам Писевски“ с.Бардовци, Општина Карпош, Скопје
 18. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Братство“, Општина Карпош, Скопје
 19. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Вера Циривири Треба“, Општина Карпош, Скопје
 20. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош, Скопје
 21. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош, Скопје
 22. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош, Скопје
 23. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош, Скопје
 24. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош, Скопје
 25. Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош, Скопје
 26. Предлог-Одлука за кофинансирање на проекти врз основа на учество во проектот „Зајакнување на општинските совети 2“
 27. Предлог-Одлука за утврдување правила во урбанистичкото планирање и спроведување на параметри во рамки на дефинирана градежна парцела за реализација и спроведување на урбанистички план