Се свикува петта (вонредна) седница на Советот на Општина Карпош за 03 март 2022 година (четврток), со почеток во 9.00 часот . За седницата се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Предлог-Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок З 04.05, Општина Карпош, Скопје

Вонредната седницата на Советот на Општина Карпош ке се одржи во просториите на Кинотека на РСМ.