На 23-ти март 2018, Општина Карпош во соработка со Lions District 132 Club Македонија и USAID, продолжија прегледите за рана детекција и превенција на појавата на слаб вид кај ученицитево основното училиште „Димо Хаџи Димов“ во Карпош.

 За таа цел, беа извршени вкупно 160 очни прегледи кај ученици од прво до трето одделение, од кои 21 ученици беа упатени на понатамошен очен преглед.

Со ваквите прегледи продолжува грижата за превенција и зачувување на здравјето кај младата популација во Општина Карпош.