Отворени податоци

Отворени податоци 2022 – Open Data 

28 јануари 2022

 

Администрација на Општина Карпош (.xlsx)

Совет на Општина Карпош (2021-2025) (.xlsx) 

Услуги на Општина Карпош (.xlsx) 

Спортски клубови во Општина Карпош (.xlsx) 

Донесени ДУП-ови во Општина Карпош (.xlsx) 

Службени гласници на Општина Карпош (.xlsx) 

Буџет приходи 2022 (.xlsx) 

Буџет расходи 2022 (.xlsx) 

Комисии на Совет на Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на згради во Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на детски градинки во Општина Карпош (.xlsx) 

Домови за стари лица на територија на општината (.xlsx) 

Мапирани депонии на територија на општината (.xlsx) 

Седници на Советот на општината (.xlsx) 

Слободен пристап до информации од јавен карактер (.xlsx) 

Спортски објекти на територијата на општината (.xlsx) 

Усвоени стратешки документи на општината (.xlsx) 

Установи за социјална заштита на различни категории на граѓани на територијата на општината (.xlsx) 

Основни училишта во Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на елаборати за животна средина во Општина Карпош (.xlsx) 

Урбани заедници во Општина Карпош (.xlsx) 

Информации од седници на Совет на Општина Карпош (.xlsx)

Општински магазин (.xlsx) 

Неделен е-билтен на Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на цврст отпад 2020 (.xlsx) 

Формулари на Општина Карпош (.xlsx) 

Споменици и спомен обележја во Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на управители на згради во Општина Карпош 2019 (.xlsx) 

Склучени договори за јавни набавки за 2021 Општина Карпош (.xlsx) 

Заслужни граѓани на Општина Карпош (.xlsx)  

Извештај овластен инспектор за домување (.xlsx) 

Извештај градежен инспектор (.xlsx) 

Извештај инспектор за животна средина (.xlsx) 

Извештај мандантни казни на комунални редари (.xlsx) 

Улици во Општина Карпош (.xlsx)

Закони и подзаконски акти (.xlsx) 

 

 

 

 

 

2021

Буџет Општина Карпош 2021 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.csv)

Буџет Општина Карпош 2020 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2020 (.csv)

 

Буџет Приходи 2021(.xlsx)

Буџет Приходи 2021 (.csv)

Буџет Расходи 2021 (.xlsx)

Буџет Расходи 2021 (.csv)

Буџет Приходи 2020 (.xlsx)

Буџет Приходи 2020 (.csv) 

Буџет Расходи 2020 (.xlsx)

Буџет Расходи 2020 (.csv)

 

 

 

 

 

Администрација на Општина Карпош (.csv)

Совет на Општина Карпош (2021-2025) (.csv) 

Услуги на Општина Карпош (.csv) 

Спортски клубови во Општина Карпош (.csv) 

Донесени ДУП-ови во Општина Карпош (.csv) 

Службени гласници на Општина Карпош (.csv) 

Буџет приходи 2022 (.csv) 

Буџет расходи 2022 (.csv) 

Комисии на Совет на Општина Карпош (.csv) 

Регистар на згради во Општина Карпош (.csv) 

Регистар на детски градинки во Општина Карпош (.csv) 

Домови за стари лица на територија на општината (.csv) 

Мапирани депонии на територија на општината (.csv) 

Седници на Советот на општината (.csv) 

Слободен пристап до информации од јавен карактер (.csv) 

Спортски објекти на територија на општината (.csv) 

Усвоени стратешки документи на општината (.csv) 

Установи за социјална заштита на различни категории на граѓани на територијата на општината (.csv) 

Основни училишта во Општина Карпош (.csv) 

Регистар на елаборати за животна средина во Општина Карпош (.csv) 

Урбани заедници во Општина Карпош (.csv) 

Информации од седници на Совет на Општина Карпош (.csv) 

Општински магазин (.csv) 

Неделен е-билтен на Општина Карпош (.csv) 

Регистар на цврст отпад 2020 (.csv) 

Формулари на Општина Карпош (.csv) 

Споменици и спомен обележја во Општина Карпош (.csv) 

Регистар на управители на згради во Општина Карпош 2019 (.csv) 

Склучени договори за јавни набавки за 2021 во Општина Карпош (.csv) 

Заслужни граѓани на Општина Карпош (.csv) 

Извештај овластен инспектор за домување (.csv) 

Извештај градежен инспектор (.csv) 

Извештај инспектор за животна средина (.csv) 

Извештај мандантни казни на комунални редари (.csv) 

Улици во Општина Карпош (.csv)

Закони и подзаконски акти (.csv) 

Facebook