Отворени податоци

Отворени податоци 2022, 2023, 2024  – Open Data 

Буџет 2024 

Буџет приходи 2024 (.xlsx) 

Буџет расходи 2024 (.xlsx) 

 

 

 

 

Буџет 2023 

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx)  

Извршен инспекциски надзор на овластениот инспектор за домување во општина Карпош за период од јануари до декември 2022 год.

Извршен инспекциски надзор на овластениот инспектор за животна средина во општина Карпош за период од јануари до декември 2022 год.

Преглед на вкупен број на издадени прекршочни платни налози од страна на комуналните редари во текот на 2022 година

Преглед на вкупен број на откриени неправилности и спроведени инспекциски надзори во текот на 2022 година

Преглед на вкупен број на откриени неправилности и спроведени инспекциски надзори според вид во текот во 2022година, односно од август до 31.12

28 јануари 2022 – декември 2022 

 

Администрација на Општина Карпош (.xlsx)

Совет на Општина Карпош (2021-2025) (.xlsx) 

Услуги на Општина Карпош (.xlsx) 

Спортски клубови во Општина Карпош (.xlsx) 

Донесени ДУП-ови во Општина Карпош (.xlsx) 

Службени гласници на Општина Карпош (.xlsx) 

Буџет приходи 2022 (.xlsx) 

Буџет расходи 2022 (.xlsx) 

Комисии на Совет на Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на згради во Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на детски градинки во Општина Карпош (.xlsx) 

Домови за стари лица на територија на општината (.xlsx) 

Мапирани депонии на територија на општината (.xlsx) 

Седници на Советот на општината (.xlsx) 

Слободен пристап до информации од јавен карактер (.xlsx) 

Спортски објекти на територијата на општината (.xlsx) 

Усвоени стратешки документи на општината (.xlsx) 

Установи за социјална заштита на различни категории на граѓани на територијата на општината (.xlsx) 

Основни училишта во Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на елаборати за животна средина во Општина Карпош (.xlsx) 

Урбани заедници во Општина Карпош (.xlsx) 

Информации од седници на Совет на Општина Карпош (.xlsx)

Општински магазин (.xlsx) 

Неделен е-билтен на Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на цврст отпад 2020 (.xlsx) 

Формулари на Општина Карпош (.xlsx) 

Споменици и спомен обележја во Општина Карпош (.xlsx) 

Регистар на управители на згради во Општина Карпош 2019 (.xlsx) 

Склучени договори за јавни набавки за 2021 Општина Карпош (.xlsx) 

Заслужни граѓани на Општина Карпош (.xlsx)  

Извештај овластен инспектор за домување (.xlsx) 

Извештај градежен инспектор (.xlsx) 

Извештај инспектор за животна средина (.xlsx) 

Извештај мандантни казни на комунални редари (.xlsx) 

Улици во Општина Карпош (.xlsx)

Закони и подзаконски акти (.xlsx) 

 

2021 година

Буџет приходи (.xlsx)

Буџет расходи (.xlsx)

Ребаланс приходи (.xlsx)

Ребаланс расходи (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2021 (.csv)

Буџет Општина Карпош 2020 (.xlsx)

Буџет Општина Карпош 2020 (.csv)

Буџет Приходи 2021(.xlsx)

Буџет Приходи 2021 (.csv)

Буџет Расходи 2021 (.xlsx)

Буџет Расходи 2021 (.csv)

Буџет Приходи 2020 (.xlsx)

Буџет Приходи 2020 (.csv) 

Буџет Расходи 2020 (.xlsx)

Буџет Расходи 2020 (.csv)

 

 

 

Буџет 2024

Буџет приходи 2024 (.csv)

Буџет расходи 2024 (.csv)

 

 

 

Буџет 2023 

Буџет приходи (.csv)

Буџет расходи (.csv) 

Извршен инспекциски надзор на овластениот инспектор за домување во општина Карпош за период од јануари до декември 2022 год.(.csv)

Извршен инспекциски надзор на овластениот инспектор за животна средина во општина Карпош за период од јануари до декември 2022 год.(.csv)

Преглед на вкупен број на издадени прекршочни платни налози од страна на комуналните редари во текот на 2022 година(.csv)

Преглед на вкупен број на откриени неправилности и спроведени инспекциски надзори во текот на 2022 година(.csv)

 

 

 

Администрација на Општина Карпош (.csv)

Совет на Општина Карпош (2021-2025) (.csv) 

Услуги на Општина Карпош (.csv) 

Спортски клубови во Општина Карпош (.csv) 

Донесени ДУП-ови во Општина Карпош (.csv) 

Службени гласници на Општина Карпош (.csv) 

Буџет приходи 2022 (.csv) 

Буџет расходи 2022 (.csv) 

Комисии на Совет на Општина Карпош (.csv) 

Регистар на згради во Општина Карпош (.csv) 

Регистар на детски градинки во Општина Карпош (.csv) 

Домови за стари лица на територија на општината (.csv) 

Мапирани депонии на територија на општината (.csv) 

Седници на Советот на општината (.csv) 

Слободен пристап до информации од јавен карактер (.csv) 

Спортски објекти на територија на општината (.csv) 

Усвоени стратешки документи на општината (.csv) 

Установи за социјална заштита на различни категории на граѓани на територијата на општината (.csv) 

Основни училишта во Општина Карпош (.csv) 

Регистар на елаборати за животна средина во Општина Карпош (.csv) 

Урбани заедници во Општина Карпош (.csv) 

Информации од седници на Совет на Општина Карпош (.csv) 

Општински магазин (.csv) 

Неделен е-билтен на Општина Карпош (.csv) 

Регистар на цврст отпад 2020 (.csv) 

Формулари на Општина Карпош (.csv) 

Споменици и спомен обележја во Општина Карпош (.csv) 

Регистар на управители на згради во Општина Карпош 2019 (.csv) 

Склучени договори за јавни набавки за 2021 во Општина Карпош (.csv) 

Заслужни граѓани на Општина Карпош (.csv) 

Извештај овластен инспектор за домување (.csv) 

Извештај градежен инспектор (.csv) 

Извештај инспектор за животна средина (.csv) 

Извештај мандантни казни на комунални редари (.csv) 

Улици во Општина Карпош (.csv)

Закони и подзаконски акти (.csv)