Одобрение за градба

Одобренија за градба од 2023 година 

Септември 2023 

Одобрение за градење (I- фаза приземје) со УП1 бр.47-273 правосилно на 29.08.2023 КО Бардовци, в.м Шамак

Одобрение за градење со УП1 бр.47-375 правосилно на 11.09.2023 КО Бардовци, с.Бардовци 

Решение за одобрување на измени во тек на градба со УП1 бр.47-401 правосилно на 22.09.2023 КО Нерези-вон град ул. Новопланирана

Решение за одобрување на измени во тек на градба со УП1 бр.47-302 правосилно на 01.09.2023 КО Бардовци, в.м. Шамак

Одобрение за градење со УП1 бр.47-327 од 15.08.2023 II категорија ул. Љубица Георгиева на инвеститорот ЕЛМА ГРАДБА ДООЕЛ- Дебар и СЛОВЕНОИЛ-ГРОУП ДОО-Тетово, домување во станбена куќа 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-243 од 13.07.2023 II категорија ул.Франц Прешерн, домување во станбена куќа 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-279 од 07.08.2023, на инвеститорот ГИВ МОНТ ДООЕЛ- Гостивар од II категорија ул.Осло 

Август 2023 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-348 од 03.08.2023, правосилно на 23.08.2023

Одобрение за градење со УП1 бр.47-236 од 22.12.2021  од II категорија в.м. Рупа, Бардовци „Интернатионал Бусинесс Парк ДОО“ од Скопје КП бр.2254/1 

Јули 2023

Одобрение за градење со УП1 бр.47-196 правосилно на 20.07.2023, Влае 1

Одобрение за градење со УП1 бр.47-158 правосилно од 05.06.2023 од II категорија КО Бардовци 

Решение за измени во тек на изградба со УП1 бр.47-247 оправосилно на 05.07.2023 „БРЕГ-ИНГ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ нас.Козле 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-155 правосилно на 10.07.2023 ул.„Теодосиј Гологанов“ 

Јуни 2023 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-125 од 30.05.2023 нас.Козле 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-39 од 08.05.2023 нас.Козле 

Мај 2023 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-431 правосилно 11.04.2023 од II категорија КП 649/5

Одобрение за градење со УП1 бр.47-803 правосилно 20.03.2023 од II категорија КО Бардовци КП 838/1 

Април 2023 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-31 правосилно 22.03.2023 од II категорија на инвеститорот ГДЛО ДООЕЛ СКОПЈЕ населба Козле 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-675 правосилно 28.02.2023 од II категорија на инвеститорите БРАТИНГ ДОО Скопје,в.м Шамак, Бардовци 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-815 правосилно 20.02.2023 KO Бардовци 

Март 2023

Одобрение за градење со УП1 бр.47-753 правосилно 27.02.2023 од II категорија на инвеститорите ДГТУ „Б&Г“ ДОО Скопје 

 

Февруари 2023

Одбрение за надградба и адаптација со број УП1 47-681 од 25.01.2023, правосилно на 12.02.2023 и ПЗУ-Ординација по општа стоматологија д-р Ивица Лукановски на ул.Васил Ѓоргов бр.42 КП бр.6291/3,КП бр.6293/6 КО Карпош

Одобрение за градење на објек со намена индивидуално домување од II категорија ул.Ринхини бр. 2А УП1 бр. 47-781 од 24.01.2023 на инвеститор Динамик Инженеринг Дооел- Скопје на КП бр.6850 (нова КП бр.6850/1)

Одобрение за градба на објект со намена: домување во станбени згради од II категорија  ул.Варшавска бр.бб УП1 бр.47-780 од 25.01.2023 на инвеститор ТАР Инженеринг ДОО-Скопје и Доган Инвест Дооел-Скопје (нова КП бр.2774/27)

Одобрение за градба со објект со намена: домување во станбени куќи, од втора категорија со УП1 47-757 од 03.01.2023 година, правосилно на 20.01.2023 на инвеститорите Парца Констракшн Дооел Скопје на КП бр.2101 (нова на КП бр.2101/2) 

Одобрение за градење на објект со намена: домување во станбена куќа од II категорија со УП1 бр.47-729 од 03.01.2023 на КП бр.3206, КО Карпош, ГП 5.79 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-744 од 17.01.2023, правосилно на 08.02.2023 на инвеститорите „БОР ДИЗАЈН“ ДООЕЛ СКОПЈЕ и „НИВИК ИНГ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ на КП 3677 и КП 7143/3, КО Карпош 

Одобрение за градење на објект со намена: домување во станбена куќа,од II категорија  со УП1 бр. 47-730 од 03.01.2023 на КП бр.3203, КО Карпош на инвеститорот ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ 2002 ДОО-Тетово

Јануари 2023 

Одобрение за градба на објект со намена: домување во семејна куќа од втора категорија со УП1 бр.47-727 од 19.12.2022, правосилно на 05.01.2023 на инвеститорите „Натуралија Владо„ ДООЕЛ Скопје на нова КП. бр.1460/1 

Одобрение за градење на објект со намена индивидуално домување од II категорија со УП1 47-583 од 29.09.2022, правосилно на 20.10.2022 на инвеститорите ВиБ ТРЕЈДИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје на КП бр.7186 

Одобрение за градба со намена: А1 – домување во куќи со УП1 47-463 правосилно на 10.11.2022

Одобрение за градење на објект со намена индивидуално домување од II категорија со УП1 47-762 правосилно на 29.12.2022 на инвеститорот ДГТУ „Б&Г“ ДОО Скопје 

Одобрение за градење на објект со намена индивидуално домување од II категорија со УП1 47-386 правосилно на 12.12.2022 

Одобрение за градење на објект со намена индивидуално домување од II категорија со УП1 47-667 правосилно на 05.12.2022 

Одобрение за градење со УП1 47-391 правосилно на 30.12.2022

Одобрение за градба – надградба од II категорија  со УП1 47-718 правосилно на 25.01.2023 

Одобрение за градење на објект со намена: големи трговски единици, од II категорија со УП1 47-757 правосилно на 20.01.2023 на инвеститорите „СПЕЦИЈАЛ ОФИС КМ“ ДООЕЛ Скопје на в.м. Зајчев рид, КО Злокуќани  (нова КП бр.907/2)

Декември 2022 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-372 правосилно 07.12.2022 

Одобрение за градење со УП1 бр.47-357 од 28.10.2022 

Ноември 2022

Одобрение за градење со УП1 бр. 47-683 од 13.10.2022 на инвеститорот ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО од Скопје од II категорија, в.м. Рупа,Бардовци на КП бр.863/2 – нова и КП бр.864/2 – нова, КО Бардовци   

Одобрение за градење со УП1 47-403 од 30.09.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 бр.47-682 од 13.10.2022 на инвеститорот ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО од Скопје од II категорија, в.м. Рупа,Бардовци на КП бр.864/3 – нова, КО Бардовци  

Одобрение за градење со УП1 бр. 47-571 правосилно на 31.11.2022 

Октомври 2022

Одобрение за градење со УП1 47-577  од 27.09.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-473  од 29.09.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-570  од 29.09.2022 од II категорија

Септември 2022 

Одобрение за градење со УП1 47-597  од 06.09.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-317  од 01.09.2022 од II категорија 

Одобрение за градење со УП1 47-643  од 17.08.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-499  од 17.08.2022 од II категорија

Одобрение за градба на објект со намена домување -А1 со УП1 47-190  од 18.08.2022 од II категорија КП бр.3759/2 и КП бр.3759/3 на инвеститорот НИНО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

Одобрение за градба на објект со намена домување во станбена куќа со УП1 47-397  од 25.08.2022 од II категорија КП бр.1856/13 КО Бардовци на инвеститорот БРАТИНГ ДОО-Скопје 

Одобрение за градба на објект со намена домување во станбена куќа со УП1 47-398  од 17.08.2022 од II категорија КП бр.1856/12 КО Бардовци на инвеститорот БРАТИНГ ДОО-Скопје

Одобрение за градење со УП1 47-389  од 27.07.2022 од II категорија

Одобрение за градба на објект со намена: индивидуално домување во станбена куќа со УП1 47-310  правосилно од 01.09.2022 од II категорија КП бр.5370/1 и КП бр.5363/4 КО Карпош на инвеститорот „БРЕГ-ИНГ“ ДООЕЛ-Скопје

Одобрение за градење со УП1 47-82  од 03.08.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-193  од 10.08.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-500, 47-501, 47-502, 47-505, 47-506, 47-507, 47-508, 47-509, 47-512, 47-513, 47-514, 47-518, 47-519, 47-520, 47-547, 47-551, 47-515, 47-516, 47-517, 47-522, 47-523, 47-533, 47-541, 47-543, 47-544, 47-545,47-546, 47-548, 47-549, 47-550,47-567, 47-569, 47-510, 47-511, 47-528, 47-534,47-530, 47-531, 47-532, 47-537, 47-539, 47-540, 47-535, 47-536, 47-529, 47-525, 47-524, 47-555, 47-503, 47-504,47-521, 47-526, 47-527, 47-538, 47-552, 47-553, 47-554, 47-556, 47-557, 47-558, 47-559, 47-560, 47-561, 47-566 правосилни на 02.09.2022 и Одобрение за гадење со УП1 47-562,47-563, 47-564 и 47-565 правосилни на 05.09.2022 на инвеститорот „БАХАШ КОНСТРАКШН ДООЕЛ“ Скопје, в.м. Крст, КО Бардовци на ГП од 2.1-2.45, ГП од 3.1-3.19, ГП 3.22, ГП од 3.29-3.32 

Август 2022

Одобрение за градење со УП1 47-369 од 19.07.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-100 од 15.04.2022 од II категорија

Јули 2022

Одобрение за градење со УП1 47-68 од 27.05.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-332 од 12.07.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-184 од 20.06.2022 од II категорија

Јуни 2022

Одобрение за градење со УП1 47-350 од 02.06.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 бр.47-703 од 23.02.2022 на инвеститорот ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО од Скопје од II категорија, в.м. Рупа,Бардовци на КП бр.861/1 – нова, КО Бардовци  

Одобрение за градење со УП1 бр.47-701 од 23.02.2022 на инвеститорот ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО од Скопје од II категорија, в.м. Рупа,Бардовци на КП бр.862/1 – нова, КО Бардовци  

Одобрение за градење со УП1 бр.47-699 од 23.02.2022 на инвеститорот ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО од Скопје од II категорија, в.м. Рупа,Бардовци на КП бр.866/1 – нова, КО Бардовци  

Одобрение за градење со УП1 бр.47-697 од 23.10.2022 на инвеститорот ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО од Скопје од II категорија, в.м. Рупа,Бардовци на КП бр.867/1 – нова, КО Бардовци  

Одобрение за градење со УП1 бр.47-213 од 02.06.2022 на инвеститорот ДАБАР ДООЕЛ-Скопје од II категорија, на КП бр.3676, КП бр.7143/2 КО Карпош 

Одобрение за градење со УП1 47-94 од 26.05.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-171 од 17.06.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-196 од 20.06.2022 од II категорија

Мај 2022 

Одобрение за градење со УП1 47-24 од 31.03.2022 од II категорија , КО Злокуќани 

Одобрение за градење со УП1 47-37 од 22.04.2022 од II категорија, КО Карпош 

Одобрение за градење со УП1 47-662 од 09.05.2022 од II категорија, КО Карпош 

Април 2022 

Одобрение за градење со УП1 47-98 правосилно на 29.03.2022 од II категорија на инвеститорот „В-СКВЕР“ ДООЕЛ Скопје, в.м Рупа-Бардовци, на КП бр.903/15 , КП бр.904/7 КО Бардовци 

Одобрение за градење со УП1 47-96 правосилно на 29.03.2022 од II категорија на инвеститорот „В-СКВЕР“ ДООЕЛ Скопје, в.м Рупа-Бардовци, на КП бр.903/16 , КП бр.904/8 КО Бардовци 

Одобрение за градење со УП1 47-99 правосилно на 29.03.2022 од II категорија на инвеститорот „В-СКВЕР“ ДООЕЛ Скопје, в.м Рупа-Бардовци, на КП бр.903/17 , КП бр.904/9 КО Бардовци 

Одобрение за градење со УП1 47-48 од 14.03.2022 од II категорија, в.м. Рупа, КО Бардовци  

Одобрение за градење со УП1 47-49 од 14.03.2022 од II категорија, в.м. Рупа, КО Бардовци  

Март 2022 

Решение за поставување на електронска комуникациска опрема со УП1 47-666 правосилно на 17.02.2022 на инвеститорот А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, КП 4250/1, КО Карпош 

Одобрение за градење со УП1 47-552 од 28.02.2022 од II категорија, KO Карпош 

Одобрение за градење со УП1 47-591 од 28.02.2022 од II категорија, KO Ѓорче Петров 4- Влае 

Одобрение за градење со УП1 47-507 од 14.03.2022 од II категорија на инвеститорот Друштво за трговија и услуги „БИС ОИЛ“ ДОО Скопје КП бр.1568/56, КП бр.1568/11 

Одобрение за градење со УП1 47-606 од 03.03.2022 од II категорија на инвеститорот „ЕЛМА ГРАДБА“ ДООЕЛ Дебар КП бр.3791 КО Карпош  

Февруари 2022 

Одобрение за градење со УП1 47-562 од 08.01.2022 од II категорија на инвеститорот ДГТП „ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ„ ДОО Охрид КП бр.3027/1 КО Ѓорче Петров 4 -Влае 

Одобрение за градење со УП1 47-570 од 07.02.2022 од II категорија 

Одобрение за градење со УП1 47-574 од 13.01.2022 од II категорија 

Одобрение за градење со УП1 47-668 од 12.01.2022 од II категорија 

Одобрение за градење со УП1 47-615 од 11.02.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-603 од 21.01.2022 од II категорија на инвеститорот МО КОНСТРУКТИОН ДООЕЛ -Скопје КП 3981/8 и /9

Одобрение за градење со УП1 47-587 од 12.02.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-653 од 15.02.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-678 од 14.02.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-667 од 21.02.2022 од II категорија

Јануари 2022

Одобрение за градење со УП1 47-482 од 14.12.2021 од II категорија на инвеститорот СГ ДОРИЗ ИНВЕСТ ДОО-Скопје КП бр.3798/2 

Одобрение за градење со УП1 47-451 од 31.12.2021 од II категорија на инвеститорот ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО – Скопје, КП бр.682/1

Одобрение за градење со УП1 47-518 од 14.01.2022 од II категорија 

Одобрение за градење со УП1 47-524 од 12.11.2021 од II категорија на инвеститорот БРАТИНГ ДОО-Скопје в.м. Шамак

Одобрение за градење со УП1 47-547 од 13.01.2022 од II категорија

Одобрение за градење со УП1 47-568 од 12.01.2022 од II категорија на инвеститорот „САС ИНВЕСТ„ ДООЕЛ Гевгелија  КП бр.6494/1

Facebook